سوخت رسانی دیگ بخار (steam pot) تولید برق نیروگاه

واحد سوخت رساني دیگ بخار :

سوخت رسانی دیگ بخار تشكيل شده است از تعداد ۶ مخزن كه ظرفيت هر كدام ۲۰ ميليون ليتر است و همچنين اتاق كنترل و سايت توليد بخار. سوخت نيروگاه در زمستان مازوت است و در تابستان گاز شهري كه توسط يك خط لوله به لوله اصلي گاز وصل مي باشد. مازوت (سوخت در زمستان) مورد نياز توسط يك خط لوله از پالايشگاه كه تقريباٌ در فاصله ۲ كيلومتري از نيروگاه قرار دارد تامين مي شود.

مازوت پس مانده تقطير نفت خام در برج تقطير مي باشد مايعي سياه رنگ و لزج مي باشد كه تقريباٌ شبيه قير است.

اين واحد هم داراي دو دیگ بخار به ظرفیت ۳۵ تن است يعني در هر ساعت ۳۵ تن بخار توليد مي كند.

نمونه سوخت رسانی دیگ بخار (steam pot) و سیکل تولید برق در یک نیروگاه

بخار توليدي در اين بویلر، براي گرم كردن مازوت به كار مي رود، در زمستان مازوت سرد مي شود و حركت آن بسيار كند مي شود در درون هر كدام از مخازن بزرگ هيترهايي قرار دارد كه اين هيترها موجب مي شوند كه مازون سفت نشود.

در تمام واحدهاي نيروگاه سعي شده است كه از بخار حداكثر استفاده شود. در تمام طول خطوط انتقال مازوت به بويلرهاي بخار اصلي و سوزاندن مازوت، لوله هاي بخار هم به طور موازي به لوله هاي مازوت چسبيده شده و هر دو با هم عايق بندي شده اند بر سر راه مازوت زماني كه از مخازن اصلي به سمت دیگ های بخار اصلي حركت مي كنند چند مرحله وجود دارد.

  • مرحله اول : زماني كه مازوت ها از مخازن اصلي بيرون مي آيند چند عدد هيتر بخاري است كه موجب گرم شدن مازوت مي شوند مقداري از مازوت گرم شده به مخازن باز مي گردد. و مقداري از آن هم به مرحله دوم مي رود.
  • مرحله دوم : در اين مرحله ۸ عدد فيلتر براي تميز كردن مازوت وجود دارد اين فيلترها كه به صورت استوانه اي شكل هستند در درون خود صافي هايي دارند كه ذرات آلوده كننده مازوت پشت صافي ها باقي مي مانند و در ته استوانه ته نشين مي شوند كه بعدا آن را بيرون مي آورند در بيرون از اين صافي ها پمپي وجود دارد كه اين پمپ مازوت خروجي از فيلتر را به سمت بويلرهاي بخار اصلي مي فرستد.

واحد كنترل سوخت رسانی دیگ بخار

واحد كنترل قسمت سوخت رسانی دیگ بخار يك واحد كاملا مجزاست كه آلارم ها، وضعيت ولوها، ذخيره مخازن و … را به صورت Online به اتاق كنترل اين واحد منتقل مي شود و كاربر مي تواند اين مقادير را با توجه به نياز نيروگاه كم يا زياد كند.

در قسمت سوخت رسانی دیگ بخار دو عدد مخزن هم براي گازوئيل درنظر گرفته شده است . علت استفاده از گازوئيل اين است كه از گازوئيل به عنوان پيلوت استفاده مي شود ( جرقه زن ) يعني در ابتدا براي روشن كردن مشعل هاي بويلر بخار (steam boiler) از گازوئيل استفاده مي شود چون مازوت در ابتدا نمي سوزد و بعد از داغ شدن مشعل ها تزريق مازوت شروع مي شود.

سيكل توليد برق

بخار توليدي در بويلر با دماي ۵۴۰ درجه سانتيگراد و ۱۶۰ بار به درون توربين HP مي رود و پس از چرخاندن توربين HP فشار و دماي آن افت مي كند پس دوباره به دیگ بخار رفته و فشار و دماي آن تا حدودي ۴۰ بار زياد مي شود و پس از آن به توربين JPرفته ( فشار متوسط ) و پس از چرخاندن آن مستقيماٌ به توربينLP مي رود و آن را مي چرخاند .

بخار خروجي از توربين (Low Pressure) LP به درون Condenser مي رود. بخار بسيار داغ در Condenser به آب خيلي داغ تبديل مي شود.

در Condenser همزمان مقداري از آب به برج هاي خنك كننده رفته و خنك مي شود و مقداري از آب توسط دو عدد پمپ كه به صورت Standby كار مي كنند به هيترهاي ( Lp:Low Pressure) مي رود. در ضمن آبي كه به برج هاي خنك كننده رفته پس از بازگشت به خود Condenser مي رود و اين يك سيكل بسته است.

تعداد هيترهاي LP4 عدد است و پس از خروج آب داغ از هيترهاي LPآب به Feed Water tank (F.W.Tank) مي رود و سپس توسط ۳ عدد پمپ كه دو عدد در مدار و يك عدد Standby كار مي كند به درون ۳ عدد هيتر (HP:High Pressure) رفته و سپس دوباره به بويلر بخار مي رود اين سيكل بسته است و همواره ادامه دارد.

ولوها

در سر راه بخار به درون توربين هاT ولوهاي اضطراري قرار دارد كار اين ولوها اين است كه اگر واحد تريپ خورد بخار (steam) را مستقيما به درون Condenser هدايت مي كند.

تعداد مشعل هايي كه براي بويلر در نظر گرفته شده است ۳۴ عدد مي باشد كه در هر طبقه ۸ عدد كه در هر دو طرف بويلر بخار ۴ عدد مشعل به كار رفته است اين مشعل ها از دو قسمت مجزا از همديگر تشكيل شده است كه يكي از قسمت ها براي سوخت گاز و ديگري براي سوخت مازوت است. Gun مازوت داراي دو ورودي مي باشد يكي ورودي بخار داغ و ديگري ورودي مازوت، ابتدا ولو بخار داغ باز شده و سپس مازوت به همراه بخار داغ به درون كوره پاشيده مي شود.

قبل از اينكه ما از مازوت استفاده كنيم بايد براي روشن كردن مشعل از اگناليتور (جرقه زن) استفاده كنيم براي سوخت مازوت و گاز از دو اگناتيور جدا استفاده شده است.

اگناتيور مازوت

اگناتيور مازوت با گازوئيل كار مي كند و اگناتيور گاز هم با گاز طبيعي، براي شروع به كار گازوئيل به داخل پاشيده مي شود بعد از اين قسمت جرقه زن كه داراي ولتاژ ۲۵۰۰ است شروع به جرقه زدن مي كند تا Gun روشن شود بعد از روشن شدن Gun و ديدن شعله توسط سنسورهاي موجود به سيستم مشعل دستور ورود سوخت مي دهد تا مشعل روشن شود بع از روشن شدن مشعل Gunاگناتيور خاموش شده و بيرون مي آيد.

در مسير عبور سوخت ها به درون بويلر يك ولو Shut Off قرار گرفته است ولو Shut off هنگاميكه وناحد تريپ مي خورد به صورت اتوماتيك جلوي ورود گاز يا مازوت را به درون بويلر مي گيرد. همچنين در كنار هر يك از مشعل هاي ياد شده دو عدد شعله بين قرار گرفته است كه يكي شعله بين گاز و داتيگري شعله بين مازوت.

منبع : گزارش نيروگاه برق شازند