محاسبه حجم منبع انبساط

محاسبه حجم منبع انبساط

در زیر به آموزش گام به گام محاسبه حجم منبع انبساط می پردازیم.

روش محاسبه حجم منبع انبساط

۱٫ نخست حجم آب درون خطوط لوله کشی را بصورت حدودی بر مبنای سایز لوله های استفاده شده در لوله کشی محاسبه نمایید. با استفاده از جدول شماره ۱

۲٫ دمای آب ورودی به دیگ را مشخص نمایید( دمای محیط می تواند معیار مناسبی باشد)

۳٫ دمای خروجی آب گرم در دیگ را مشخص نمایید.( عمدتاً این دما در محدوده ۶۰ الی ۸۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.)

۴٫ به جدول تعیین ضریب انبساط حجمی آب- جدول شماره ۲- رجوع نموده در محور افقی دمای آب ورودی و در محور عمودی دمای نهایی دیگ را انتخاب نمایید و سپس عدد ضریب انبساط حجمی را بخوانید.

۵٫ حجم محاسبه شده در ردیف ۱ را در ضریب خوانده شده در ردیف ۴ ضرب نموده و حاصل را ۲ برابر کنید. حاصل حجم منبع انبساط خواهد بود.

جدول شماره ۱ – حجم آبگیر لوله ها در سایزهای مختلف

جدول شماره ۲- ضریب انبساط حجمی آب