محاسبه ظرفیت مشعل در دیگ بخار (بویلر بخار)

تله بخار

محاسبه ظرفیت مشعل

محاسبات سرانگشتی ظرفیت مشعل در دیگ بخار( بویلر بخار)

انرژی مورد نیاز برای تبخیر آب از طریق جدول زیر قابل محاسبه می باشد.

مطابق با جدول زیر خصوصیات بخار در فشار های مختلف قابل محاسبه می باشد.

به عنوان مثال انرژی مورد نیاز برای بویلر بخار ۵ تن در ساعت با فشار ۱۰ بار از طریق زیر محاسبه می شود.

۵۰۰۰×۵۶۷=۲,۸۳۵,۰۰۰  کیلوکالری در ساعت می باشد.

البته این مقدار عدد خالص انرژی مورد نیاز در بویلر بخار می باشد.

برای انتخاب مشعل حداقل لازم است ۲۰ الی ۲۵ درصد به این مقدار انرژی اضافه نمود.

۲,۸۳۵,۰۰۰x  ۱٫۲۵=۳,۴۰۲,۰۰۰

محاسبه ظرفیت مشعل دیگ بخار (بویلر بخار)

Absolute pressure

Boiling point

Specific volume (steam)

Density 

Latent heat of vaporization

Specific heat

Energy for vaporzation

P

Tsat

Ʋg

ρ

hfg

Cp

(bar)

(oC)

(m3/kg)

(kg/m3)

(kJ/kg)

(kcal/kg)

(kJ/kg.K)

kcal/kg

۱

۹۹٫۶۳

۱٫۶۹۴

۰٫۵۹

۲۲۵۷٫۹۲

۵۳۹٫۳

۲٫۰۲۶۷

۵۴۵

۲

۱۲۰٫۲۳

۰٫۸۸۵

۱٫۱۲۹

۲۲۰۱٫۵۹

۵۲۵٫۸۴

۲٫۱۲۰۸

۵۵۲

۳

۱۳۳٫۵۴

۰٫۶۰۶

۱٫۶۵۱

۲۱۶۳٫۲۲

۵۱۶٫۶۸

۲٫۱۹۸۱

۵۵۶

۴

۱۴۳٫۶۳

۰٫۴۶۲

۲٫۱۶۳

۲۱۳۲٫۹۵

۵۰۹٫۴۵

۲٫۲۶۶۴

۵۵۹

۵

۱۵۱٫۸۵

۰٫۳۷۵

۲٫۶۶۹

۲۱۰۷٫۴۲

۵۰۳٫۳۵

۲٫۳۲۸۹

۵۶۱

۶

۱۵۸٫۸۴

۰٫۳۱۵

۳٫۱۷

۲۰۸۵٫۰۳

۴۹۸

۲٫۳۸۷۳

۵۶۳

۷

۱۶۴٫۹۶

۰٫۲۷۳

۳٫۶۶۷

۲۰۶۴٫۹۲

۴۹۳٫۲

۲٫۴۴۲۴

۵۶۴

۸

۱۷۰٫۴۲

۰٫۲۴

۴٫۱۶۲

۲۰۴۶٫۵۳

۴۸۸٫۸

۲٫۴۹۵۱

۵۶۵

۹

۱۷۵٫۳۶

۰٫۲۱۵

۴٫۶۵۵

۲۰۲۹٫۴۹

۴۸۴٫۷۴

۲٫۵۴۵۶

۵۶۶

۱۰

۱۷۹٫۸۸

۰٫۱۹۴

۵٫۱۴۷

۲۰۱۳٫۵۶

۴۸۰٫۹۳

۲٫۵۹۴۴

۵۶۷

۱۱

۱۸۴٫۰۶

۰٫۱۷۷

۵٫۶۳۸

۱۹۹۸٫۵۵

۴۷۷٫۳۵

۲٫۶۴۱۸

۵۶۷

۱۲

۱۸۷٫۹۶

۰٫۱۶۳

۶٫۱۲۷

۱۹۸۴٫۳۱

۴۷۳٫۹۴

۲٫۶۸۷۸

۵۶۸

۱۳

۱۹۱٫۶

۰٫۱۵۱

۶٫۶۱۷

۱۹۷۰٫۷۳

۴۷۰٫۷

۲٫۷۳۲۷

۵۶۸

۱۴

۱۹۵٫۰۴

۰٫۱۴۱

۷٫۱۰۶

۱۹۵۷٫۷۳

۴۶۷٫۶

۲٫۷۷۶۷

۵۶۸

۱۵

۱۹۸٫۲۸

۰٫۱۳۲

۷٫۵۹۶

۱۹۴۵٫۲۴

۴۶۴٫۶۱

۲٫۸۱۹۷

۵۶۹

۱۶

۲۰۱٫۳۷

۰٫۱۲۴

۸٫۰۸۵

۱۹۳۳٫۱۹

۴۶۱٫۷۴

۲٫۸۶۲

۵۶۹

۱۷

۲۰۴٫۳

۰٫۱۱۷

۸٫۵۷۵

۱۹۲۱٫۵۵

۴۵۸٫۹۵

۲٫۹۰۳۶

۵۶۹

۱۸

۲۰۷٫۱۱

۰٫۱۱

۹٫۰۶۵

۱۹۱۰٫۲۷

۴۵۶٫۲۶

۲٫۹۴۴۵

۵۶۹

۱۹

۲۰۹٫۷۹

۰٫۱۰۵

۹٫۵۵۶

۱۸۹۹٫۳۱

۴۵۳٫۶۴

۲٫۹۸۴۹

۵۶۹

۲۰

۲۱۲٫۳۷

۰٫۱

۱۰٫۰۴۷

۱۸۸۸٫۶۵

۴۵۱٫۱

۳٫۰۲۴۸

۵۶۹

منبع : www.fargan.blogfa.com