روشهای گزارش غلظت ناخالصیها- بهينه سازي آب دیگ بخار-۲

روشهای گزارش غلظت ناخالصیها

روشهای گزارش غلظت ناخالصیها

روشهای گزارش غلظت ناخالصیها در این مطلب بطور کامل مورد بررسی قرار می گیرد .نمایش نتایج  آنالیز آب، درجه خلوص بخار و میزان تراوش املاح  از کتاب روشهای گزارش غلظت ناخالصیها

۱-۱ روشهای گزارش غلظت ناخالصیها :

چون مقادیر نسبی مواد شیمیایی موجود در آب معمولا كم است ،آنها را بر حسب میلی گرم در لیتر( mg-1 )جزء در میلیون (p.p.m ) یا برای مقادیر بسیار كمتر از جزء در بیلیون ( p.p.b ) بیان می كنند.

املاح ،هنگام حل شدن در آب به آنیونها وكاتیون(های تشكیل دهنده خود) تجزیه می شوند. اجزاءفلزی(كلسیم ، سدیم، منیزیم، هیدروژن ،وغیره)كه جزو كاتیونها محسوب می شوند بارهای الكتریكی مثبت دارند واجزا غیر فلزی (گوگرد،كلر،اكسیژن،وغیره )دارای بار الكتریكی منفی وجزو آنیونها محسوب می گردند.

آنالیز آب رابه دو روش بیان می كنند :

۱-بیان غلظت هر یك از كاتیونها وآنیونها برحسب ( mg-1 )بدون نشان دادن نحوه تركیب آنها با یكدیگر در آب دیگ بخار

۲-بیان هر تركیب بر حسب ( mg-1 )به عنوان معادل شیمیایی مقدار كربنات كلسیم (این روش جهت سهولت محاسبات در بهینه سازی آب دیگ بخاراستفاده می شود.)

مقدار كل املاح موجود در آب بهینه شده یا آب تغذیه و آب دیگ بخار را می توان به طور تقریبی با اندازه گیری هدایت الكتریكی نمونه تعیین كرد .

آب خالص هادی ضعیفی برای الكتریسیته می باشد و با افزایش املاح ،این هدایت زیادتری می گردد. مقدار هدایت را بر حسب میكرور زیمنس بر سانتیمتر ( US cm-1 ) یا میكرومو بر سانتیمتر ( Micromho cm-1 )هردو در دمای مشخص ، بیان می كنند (هر میكروزیمنس بر سانتیمتر معادل یك میكروموبر سانتیمتر است).

چون هدایت الكتریكی آب بستگی به عواملی نظیر نوع جامدات موجود در آب دارد بنابراین نمی توانند بیانگر واقعی چگونگی آب باشد،مگر اینكه در شرایط مختلفی آب دیگ بخار را توسط اعمال شیمیایی تجزیه ودستگاه را تنظیم (كالیبره )كرد.

وضعیت تقریبی كل املاح محلول ( TDS )در آب دیگ بخار را می توان با ضرب كردن هدایت بر حسب میكروزیمنس بر سانتیمتر یا میكروموبر سانتیمتر در ضریب ۰٫۷ به دست آورد.

۲-درجه خلوص بخار و تراوش املاح

۱-۲ درجه خلوص بخار

معمولا بخار آبی كه از بویلر بخار خارج می شود به صورت خالص نیست ،زیرا به طوركلی تمام املاح محلول در آب دیگ بخار تا اندازه ای در بخار داغ،تبخیر می شوند.

میزان تبخیر بستگی به نوع املاح موجود و فشار عملیاتی دیگ بخاردارد.به همین دلیل ، محدودیتی برای مقدار مجاز سطح بعضی املاح ،به خصوص سیلیس ،در آب دیگ بخار قلیل شده اند تا مقادیر املاح محلول وسیلیس در بخار آب ،به میزان كم وقابل قبولی تقلیل یابد. وجود اینگونه املاح رادربخار به نام تراوش شیمیایی وبا موردی كه در ارتباط با خارج شدن ذرات آب با بخار است وبه نام تراوش میكانیكی معروف است ، متمایز می باشد canadianviagras.com. در مورد اخیر ، قطرات ریز آب كه همراه با مواد شیمیایی محلول در آب دیگ است یا بخار ، خارج می گردد.

در دیگ هایی كه بخار اشباع تهیه می كنند، میزان خلوص بخار را با خشكی بخار یا رطوبت بخار مشخص می كنند، ودر دیگ هایی كه بخار داغ تهیه می كننند با اصطلاح كل املاح محلول بیان می نمایند. در دیگ های لوله –آتشی مقدار آب موجود در بخاررابا تقلیل سرعت بخار خروجی از سطح آب كنترل می كنند.

در این دیگ ها درجه خلوص بخار اشباع در حدود ۹۸%فرض می شود .سرعت جداشدن بخار از سطح آب در این دیگ هانبایداز ۶۰mm s-1 تجاوز كند. دردیگ های لوله-آبی كه مجهزبه مخزنهای آب و بخارهستندودر مقایسه با دیگ ها ی لوله-آتشی دریك ظرفیت معین ،قطر مخزن كوچكتری دارند،با تعبیه سیستم جداكننده ای كه شامل مجموعه ای ازدیوارها،توریها یا جداكننده های سیكلونی درداخل دیگ بخار است درجه خلوص بخار راتأمین می نمایند.در دیگ هایی كه بخار داغ تهیه می كنند ، درجه خلوص بخار ( ۱mg l-1 )یا یك جزءدر میلیون ودركاربردهای ویژه بخار،كمتر ازاین مقدار است.

درخارج از دیگ بخار نیز جداكننده های درشبكه لوله كشی بخار-هم در مورد دیگ های لوله-آتشی وهم دیگ های لوله –آبی-در نظر گرفته شده است كه با انشعابات تند وناگهانی (نظیر محفظه های جدا كننده در طول لوله های توزیع بخار م.)موجب بهبود كیفیت بخار می گردند.درجه خلوص پیشنهاد شده آب تغذیه وْآب دیگ بخار در فشارهای مختلف عملیاتی بخار در مجموعه استاندارد {۱،۲،۳}یاتوسط سازندگان دیگ های بخار درراه كارهای عملیاتی آنها ذكرشده است.دریك تعریف كلی،مقداركل املاح محلول دردیگ بایدكمتراز ۳۵۰۰mg l-1 باشد،واین امربستگی شدیدی به تركیب املاح محلول دارد.درجه خلوص یاكیفیت بخار تحت تأثیرغلیان وكف كردن به شدت پایین می آید.

۲-۲ غلیان بویلر

غلیان عبارت از حمل مقادیر قابل توجه آب به بخاراست. چنانچه حجم زیادی از آب به درون لوله بخار واردشود،خسارات جبران ناپذیری برپره های توربین وارد می سازد،چون قطرات آب باسرعت بخاركه به ۵۰ms-1 یا ۱۸۰كیلومتردرساعت می رسدبه پره ها برخوردمی كند .

غلیان بویلر توسط عوامل زیر پیش می آید :

  • ۱- بهره برداری از دیگ با بالا بودن سطح آب در دیگ بخار
  • ۲- بهره برداری از دیگ بخار بافشار پایین ترازنرمال،كه باعث افزایش حجم وبالارفتن سرعت بخارمی گردد(شكل ۶-۲)
  • ۳- بهره برداری بیش از حد از دیگ بخار كه منجر به كاهش فشار دیگ وافزایش سطح آب می گردد.
روشهای گزارش غلظت ناخالصیها

روشهای گزارش غلظت ناخالصیها

مطالب مرتبط :

بهینه سازی آب دیگ بخار -۱

روشهای گزارش غلظت ناخالصیها- بهينه سازي آب دیگ بخار-۲

كف كردن دیگ بخار – بهينه سازي آب دیگ بخار-۳

نحوه محاسبه زیرآب ناپیوسته و مقایسه انواع زیرآب – بهینه سازی آب دیگ بخار -۴

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار – ۶

فرایند بهینه سازی آب دیگ بخار – بهينه سازي آب دیگ بخار-۷

نرم كنندگی و بهینه سازی آب دیگ بخار – ۸

هواگیری فیزیكی آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۹

آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۱۰

۱۰

منبع مطالب :روشهای گزارش غلظت ناخالصیها تالیف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفیعی پور

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني