نصب و راه اندازی دیگ بخار چگونه است؟

نصب و راه اندازی دیگ بخار

براي نصب ديگ بخار و بويلر بايد با توجه به دستورالعمل هاي فني شرکت توليد کننده و از طرفي نيز دستورالعمل هاي ايمني و استاندارد فني اقدام نمود.

در مرحله اول براي نصب بويلر و ديگ بخار در محل مورد نظر بايد از موارد ذيل اطمينان حاصل کرد:

نصب و راه اندازی دیگ بخار چگونه است؟

نکات قابل توجه نصب و راه اندازی دیگ بخار

۱-محل فونداسيون بويلر از حيث استحکام و تحمل بار استاتيک بايد مناسب باشد نصب ديگ در روي محل غير مناسب سبب بروز مشکلات مهمي مانند صدمه ديدن اتصالات و لوله هاي بخار و سوخت رساني و آب رساني متصل به بويلر و موارد ديگر مي گردد

لذا بطور معمول فونداسيون از نوع بتني و به ضخامت حداقل ۱۵ سانتي متر (بسته به وزن بويلر) براي اين کار در نظر گرفته مي شود.

۲-سيستم سوخت رساني بويلر بايد بصورت مناسب طراحي گردد به نحوي که رعايت نکات ايمني در کنار سوخت رساني بدون مشکل وجود داشته باشد

۳-سيستم تغذيه و تامين آب بويلر و ديگ بخار به نحو صحيح آماده شده باشد.

۴- برق رساني به دستگاه نيز بايد با توجه به ميزان مصرف حداکثري در نظر گرفته شود

۵-سيستم هوا رساني به داخل موتورخانه بويلر بايد بطور صحيح طراحي گردد

۶-براي نصب دودکش مناسب بر روي بويلر تا ارتفاع و قطر مناسب پيش بيني لازم صورت گيرد.

در مرحله بعد پس از انتقال بويلر به محل مورد نظر و متصل نمودن سيستم هاي سوخت، آب و برق و همچنين دودکش مناسب، دستگاه آماده استارت و راه اندازي بعد از آبگيري خواهد شد.

مرحله استارت و روشن کردن حتما بايد از طرف سازنده بويلر انجام شود تا شرايط گارانتي دستگاه از طرف توليد کننده بويلر قابل قبول باشد.