نصب و راه اندازی دیگ بخار و بویلر چگونه است؟

برای نصب دیگ بخار و بویلر باید با توجه به دستورالعمل های فنی شرکت تولید کننده و از طرفی نیز دستورالعمل های ایمنی و استاندارد فنی اقدام نمود .

در مرحله اول برای نصب بویلر و دیگ بخار در محل مورد نظر باید از موارد ذیل اطمینان حاصل کرد:

۱-محل فونداسیون بویلر از حیث استحکام و تحمل بار استاتیک باید مناسب باشد نصب دیگ در روی محل غیر مناسب سبب بروز مشکلات مهمی مانند صدمه دیدن اتصالات و لوله های بخار و سوخت رسانی و آب رسانی متصل به بویلر و موارد دیگر می گردد

لذا بطور معمول فونداسیون از نوع بتنی و به ضخامت حداقل ۱۵ سانتی متر (بسته به وزن بویلر) برای این کار در نظر گرفته می شود.

۲-سیستم سوخت رسانی بویلر باید بصورت مناسب طراحی گردد به نحوی که رعایت نکات ایمنی در کنار سوخت رسانی بدون مشکل وجود داشته باشد

۳-سیستم تغذیه و تامین آب بویلر و دیگ بخار به نحو صحیح آماده شده باشد.

۴- برق رسانی به دستگاه نیز باید با توجه به میزان مصرف حداکثری در نظر گرفته شود

۵-سیستم هوا رسانی به داخل موتورخانه بویلر باید بطور صحیح طراحی گردد

۶-برای نصب دودکش مناسب بر روی بویلر تا ارتفاع و قطر مناسب پیش بینی لازم صورت گیرد.

در مرحله بعد پس از انتقال بویلر به محل مورد نظر و متصل نمودن سیستم های سوخت ، آب و برق و همچنین دودکش مناسب ، دستگاه آماده استارت و راه اندازی بعد از آبگیری خواهد شد.

مرحله استارت و روشن کردن حتما باید از طرف سازنده بویلر انجام شود تا شرایط گارانتی دستگاه از طرف تولید کننده بویلر قابل قبول باشد.