افزایش بهره وری دیگ های بخار با استفاده از بازیافت حرارتی بلودان

بازیافت حرارتی بلودان،افزایش هزینه های تامین انرژی جهت فراهم نمودن محصول مورد نیاز بخش های مختلف فرآیندهای صنعتی، باعث می شود که بازیافت انرژی تولیدی در صنایع پشتیبانی کارخانه ها امری اجتناب ناپذیر باشد. دیگ بخار یکی از اصلی ترین بخش های موجود در اکثر کارخانه ها می باشد که وظیفه آن تامین بخار با دما و فشار موردنظر برای بخش های مختلف می باشد.

پدیده کاویتاسیون

پدیده کاویتاسیون در پمپ های تغذیه سبب ایجاد محدودیت در پیش گرمایش آب تغذیه دیگ بخار  می شود، به همین دلیل تحلیل فرآیند اختلاط جریان های برگشتی واحدهای فرآیندی و آب خام صورت می پذیرد و میزان حداکثر اختلاف دمای قابل حصول محاسبه می شود. همچنین پیش گرم کردن آب تغذیه  باعث کاهش مصرف سوخت مشعل بویلر گردیده است. میزان صرفه جویی حاصل از بازیافت حرارتی بلودان، سالانه در حدود ۳۷۰۱۴۶۰۷۲ ریال وحداکثر اختلاف دمای دست یافتنی جهت پیش گرمایش ۱۷ می باشد که نشان از اهمیت این سیستم دارد.

درحین تبخیر آب در دیگ بخار، ذرات جامد موجود در آب دیگ بخار در آن به جا مانده و ته نشین می شوند. ذرات حل نشده به مرور زمان تشکیل رسوب و لجن داده و باعث کاهش میزان انتقال حرارت می گردند. همچنین این ذرات باعث افزایش ایجاد کف در  سطح آب و نفوذ آب در داخل بخار خروجی می شوند.

تخلیه آب بویلر

به منظور نگه داشتن میزان رسوبات و سختی های محلول در آب در حد استاندارد ، آب بویلر با فواصل زمانی معین به هرز آب تخلیه می شود. این کار توسط دو سیستم مجزا صورت می گیرد.

بلودان تحتانی: 

که غالباً به صورت دستی و درزمانهای متناوب انجام می گیرد (چندین بار در روز به مدت کمتر از یک دقیقه) تا لجن و رسوبات سنگین را از قسمت زیرین دیگ بخار تخلیه کند.

بلودان سطحی:

 که به منظور تخلیه ذرات محلول متمرکز در نزدیکی سطح آب طراحی شده است. این سیستم معمولاً به صورت پیوسته عمل کرده و اتوماتیک می باشد.

بلودان ناکافی ممکن است منجر به حمل آب بویلر به درون بخار و نیز تشکیل کف و رسوب گردد. بلودان بیش از حد نیز معادل با اتلاف آب، انرژی و مواد شیمیایی بکار رفته است. مقدار بهینه بلودان تابعی از فاکتورهای مختلف نظیر نوع بویلر، فشار کاری، کیفیت آب ورودی و نوع سیستم تصفیه آب است. میزان بلودان معمولاً در حدود ۴% الی ۸% آب ورودی به بویلر است در صورت بالا بودن سختی آب ورودی می تواند تا ۱۰% نیز افزایش یابد.