جوشکاری در دیگ بخار (بویلر) و دیگ های تحت فشار

جوشکاری دیگ بخار یکی از مهمترین روش های ساخت خازن تحت فشار است. علیرغم منسوخ بودن ساخت دیگ های بخار پرچی، هنوز تعدادی از آنها مشغول کار بوده و نیازمند بازسازی هستند. در دیگ های بخار ، جهت اتصال قطعات به دیگ علاوه بر روش جوشکاری، از روش های رزوه کاری و والس زدن نیز استفاده می شود.

جوشکاری دیگ بخار  – روش والس

بر طبق آئین نامه، بهنگام تجاوز حداکثر فشار مجاز دیگ از ۱۰۰psi، استفاده از اتصالات رزوه ای بزرگتر از ۳ اینچ مجاز نمی باشد. لیکن این محدودیت، شامل دریچه های مسدود مربوط به بازدید، یا دریچه های انتهائی مورد استفاده برای همین منظور نمی شود. برای دیگ های پرفشار، استفاده از روش والس جهت اتصال مجاز می باشد، به شرط آن که قطر خارجی لوله یا قطعه آهنگری شده مورد اتصال توسط این روش، از ۶ اینچ تجاوز ننماید. با در نظر گرفتن این موضوع مقررات مربوط به تقویت قسمت سوراخ شده رعایت شده اند. در ضمن، قسمت های متصل شده توسط روش والس، باید تمام مقررات مربوط به لوله دیگ های لوله دودی و دیگ های لوله آبی متصل شده توسط این روش را رعایت نماید.

تهیه شده توسط تیم طراحی مشهد بویلر