خوردگی در سرویس و نگهداری دیگ های بخار-بخش اول

در شناسایی خوردگی دیگ بخار اگر سطح تخریب شده در دسترس باشد بررسی ساده چشمی برای شناسایی آن كافی است. در سطح غیر قابل دسترس روش های آزمایش غیر مخرب مثل اولتراسونیك بایستی انجام شود.

نکته: سه عامل كه در خوردگی ناشی از اكسیژن موثرند عبارتند از : رطوبت یا آب، اكسیژن و سطح غیر محافظ فلز.

روش شناسایی خوردگی دیگ بخار

۱- دیگ های بخار در حال كار

آب معمولا در دیگ های بخار در حال كار وجود دارد. همچنین پوشش محافظ مگنتیت به طور دایم در حال شكستن و ترمیم می باشد. اگر چه درصد آنها در كل سطح داخلی ناچیز خواهد بود، ولی در هر زمان ترك ها در مگنتیت حضور خواهند داشت. بنابراین ، چون آب و نقاط خوردگی هر دو وجود دارند، با كم شدن مقدار اكسیژن حل شده ، خوردگی ناشی از اكسیژن تقلیل می یابد.
امكان افزایش مقدار اكسیژن محلول وجود دارد ، برای مثال ، عملكرد نا مناسب هوازدا ، تزریق نامناسب مواد شمیایی حذف كننده اكسیژن باعث افزایش اكسیژن محلول می شود ( بخش منابع نشت هوا ملاحظه شود ) .

كنترل میزان اكسیژن ورودی اكونو مایزر ، به خصوص موقع شروع به كار دیگ بخار یا هنگام كار درظرفیت پایین توصیه شده است .

۲- دیگ بخار خارج از سرویس ( نگهداری به روش تر )

تا آن جایی كه مربوط به خوردگی ناشی از اكسیژن است، در دیگ بخار پر از آب خارج از سرویس ، شرایط ، همان شرایط دیگ بخار در حال كار است. بنابراین روش جلوگیری، كاهش اكسیژن به مقدار خیلی كم و كنترل دایم جهت جلوگیری از افزایش مقدار اكسیژن در هر دو نوع دیگ بخار ، مشابه هستند . به طور كلی در این روش، دیگ بخار به طور كامل پر و مواد شمیایی حذف كننده اكسیژن ، به مقدار كافی تزریق می شود و كنترل pH و همچنین گردش آب نیز باید انجام گیرد.

۳- دیگ بخار خارج از سرویس (نگهداری به روش خشك )

نگهداری موفقیت آمیز این نوع دیگ بخار بستگی دارد به حذف رطوبت و یا اكسیژن دارد. روش حفاظت دیگ بخار، می تواند با استفاده از خشك كن ها و پوشش نیتروژن، یا گردش مداوم هوای خشك و بدن رطوبت باشد ( ۳۰ درصد رطوبت نسبی )

خوردگی در سرویس و نگهداری دیگ های بخار-بخش دوم