طراحي مبدل پوسته-لوله اي -قسمت سوم

مبدل هاي داراي صفحه ي ثابت نگهدارنده با مجاري يكپارچه

يكي ديگر از انواع مبدل ها با صفحه ي ثابت نگهدارنده ي لوله در شكل (۹-۲) مشاهده مي گردد كه در آن صفحات نگهدارنده ي درون پوسته قرار گرفته ومجرايي ايجاد مي كنند كه بخشهاي يكپارچه اي از پوسته هستند.

مبدل پوسته لوله

براي بهره گيري از مبدل هاي داراي صفحه ي ثابت نگهدارنده ي غالبا لازم است انبساط هاي حرارتي جزئي بين لوله ها وپوسته در هنگام عمليات ويا تنش هاي حرارتي كه در صفحه ي نگهدارنده ايجاد مي گردد را پيش بيني كرد.اين كار را مي توان با در نظر گرفتن اتصالات انبساطي روي پوسته انجام داد.انواع مختلفي از اتصالات قابل ارتجاع موجود و در دسترس است.

مبدل۲-۱ با صفحه ثابت نگهدارنده ي لوله

مبدل هايي از انواع نشان داده شده در شكل هاي (۴-۲)و(۹-۲) را مي توان با جريانهاي مختلف الجهت در نظر گرفت بدون آنكه به حركت جريان سيال داخل پوسته در طول لوله ها توجه كنيم.از نقطه نظر عملي در هنگامي كه يك سيال در تمام لوله ها در يك مسير عبور ميكند دستيابي به جريان با سرعت زياد بسيار  مشكل است.اين مشكل را مي توان با اصلاح طرح به گونه اي كه سيال درون لوله هاي متوالي فقط در بخشي از لوله ها جريان يابد برطرف كرد.مثالي از مبدل حرارتي يا صفحه ي نگهدارنده ودو مسير گذر در شكل(۱۰-۲) مشاهده مي گردد كه در آن تمام سيال لوله ها متواليا از درون لوله ها عبور مي كند.

مبدل پوسته لوله

مبدل هايي كه سيال جاري در پوسته يك مسير را طي مي كند وسيال درون لوله ها در دو يا چند مسير جريان مي يابد را مبدل ۲-۱ مي نامند.يك مجراي نفوذ داراي تيغه ي جدا كننده اي است كه براي ورود وخروجي سيال درون لوله ها از يك مسير به مسير ديگر تعبيه مي شود.همانند مبدلهاي داراي كلاهك براي عبور سيال لوله ها ، سطح خارجي لوله ها جهت بازديد وتمييز كردن با روشهاي مكانيكي در دسترس مي باشند.

سطح خارجي لوله ها را نيز مي توان فقط با برداشتن پوشش مجرا واستفاده ازيك تمييزكننده ي دوراني ويا برس سيمي تميز كرد.مسائل انبساط در مبدل هاي ۲-۱ داراي صفحه ي ثابت نگهدارنده ي لوله ها نسبتا بحراني تر هستند زيرا هر دو گذر لوله پوسته در جهات مخالف هم تمايل به انبساط از خود نشان داده و بر صفحه ثابت نگهدارنده ي لوله ها تنش وارد مي گردد.

مبدل هاي داراي دسته ي لوله هاي قابل برداشت

در شكل(۱۱-۲) يك مبدل ۲-۱ با جريانهاي مختلف الجهت نشان داده شده است كه دسته ي لوله ها را مي توان از درون پوسته خارج كرد.اين مبدل شامل يك صفحه ي نگهدارنده ي ثابت لوله است كه بين دو فلانچ مجر اوپوسته بسته شده است.

مبدل پوسته لوله

در انتهاي ديگر دسته ي لوله ها در يك صفحه ي نگهدارنده شناور يا در پوش شناور قرار دارد.در پوش شناور به صفحه ي نگهدارنده ي لوله ها پيچ شده است وكل مجموعه را مي توان از انتهاي مجرا بيرون كشيد.پوسته به كمك كلاهك پوسته بسته شده است.درپوش شناور نشان داده شده سبب حل مسائل انبساط در اغلب موارد شده ومرسوم به در پوش شناوربا قابليت تحرك مي باشد.

نقص استفاده از درپوش با قابليت تحركشكل ساده ي هندسي آن است.براي استحكام در پوش شناور لازم است آن را به صفحه ي نگهدارنده ي لوله پيچ كنيم ولي بكار بردن اين پيچ ها نيازمند به كارگيري فضايي است كه امكان قراردادن تعداد زيادي پيچ در آن وجود داشته باشد.پيچ كردن نه تنها تعداد لوله هاي قابل تعبيه در مجموعه را كاهش مي دهد بلكه مجاري عبور جريان نامطلوبي بين دسته ي لوله ها وپوسته ايجاد ميكند.

اين نقيص را مي توان با كمك مبدل هاي ۲-۱ داراي درپوش شناور وحلقه ي شكاف دار نشان داده شده در شكل(۱۲-۲)برطرف كرد.اگر چه ساخت اين نوع مبدل گرانتر است ولي داراي مزاياي مكانيكي متعددي است.

مبدل پوسته لوله

اين نوع مبدل ها با نوع داراي قابليت تحرك تفاوت دارند كه دليل اين تفاوت وجود مجموعه ي حلقه ي شكاف دار در صفحه ي نگهدارنده ي شناور است كه مي تواند بزرگتر از پوسته بوده وآن را در خود جاي دهد.جزئيات يك حلقه ي شكاف دار در شكل(۱۳-۲) مشاهده مي گردد.

صفحه ي شناور نگهدارنده ي لوله ها تعبيه شده است.اين حلقه به دونيم تقسيم شده وامكان باز كردن آن وجود دارد.هريك از سازندگان مبدلهاي در طرح مورد بحث اصلاحاتي انجام داده اند اما هدف همه ي آنها تامين سطح بيشتر نسبت به درپوش هاي شناور با قابليت تحرك براي پوسته هاي داراي قطر مشابه است .مجاري ورودي چدني با پوشش غير متحرك نيز در شكل(۱۲-۲) نشان داده شده اند.

منبع : كتاب طراحي مبدلهاي حرارتي -انتقال حرارت فرآيند ها

ادامه در بعدي

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني