طراحي مبدل پوسته-لوله اي -قسمت چهارم

نحوه ي استقرار لوله ها و شمار لوله ها

نمونه اي از نحوه ي استقرار لوله ها براي يك مبدل با درپوش شناور داراي حلقه ي شكاف دار را در شكل (۱۴-۲) مشاهده مي كنيد. استقرار واقعي براي پوسته اي با قطر۱۳ ¼ in.ID و لوله هايي با قطر ۱ in.ID و گام مثلثي ۱ ¼ in مسير گذر در لوله ها مي باشد.

مبدل پوسته لوله

تيغه ي جداكننده نيز براي مجراي ورودي و درپوش شناور همراه با جهت گيري مسيرهاي جريان نشان داده شده است. معمولا لوله ها را بصورت متقارن در صفحه ي نگهدارنده ي تعبيه نمي كنند و همواره فضاي خالي اضافي براي پوسته با حذف لوله هايي كه مستقيما در مقابل نازل ها قرار مي گيرند. در نظر گرفته مي شود تا اثرات انقباض ناگهاني سيال در ورود به پوسته از ميان برود.

هنگامي كه لوله ها با حداقل فاصله ي بين تيغه ها و لوله ها و در قطري عاري از هر نوع انسداد موسوم به حد لوله ي خارجي چيده شوند. تعداد لوله ها در آرايش استقرار لوله ها را شمار لوله مي نامند. همواره اين امكان وجود ندارد كه تعداد لوله هاي مساوي در هر مسير گذر درنظر گرفت، اگر چه در مبدل هاي بزرگ اين عدم توازن نبايد بيش از ۵ درصد باشد.در جدول ۹ ضميمه شمارلوله ها براي لوله هاي  ¾ و۱ in OD در پوسته اي با يك مسير گذر ويك ، دو ، چهار ، شش ، هشت مسير گذر در لوله ها داده شده است.

شمار لوله ، شامل يك مسير ورود آزاد در زير نازل ورودي است كه مساوي با سطح مقطع نازل ها مي باشد ودر جدول (۱-۲) داده شده است. هنگامي كه نازل ورودي بزرگتري بكار برده مي شود، فضاي خالي اضافي را مي توان با بزرگتر كردن پايه ي نازل ورودي يا حذف لوله هايي كه بطور معمول در نزديكي نازل ورودي قرار مي گيرند، تامين كرد.

مبدل پوسته لوله

درپوش شناور آب بندي شده

يكي ديگر از اصطلاحاتي كه در مبدل ۲-۱ با درپوش شناور صورت مي گيرد.استفاده از مبدل با درپوش آبندي شده است كه در شكل(۱۵-۲) مشاهده مي گردد. اين مبدل داراي الحاقاتي بر صفحه ي نگهدارنده شناور است كه با استفاده از كاسه نمد تامين مي گردد.

اگر چه اين اقدام براي پوسته هايي تا قطر ۳۶in.ID كاملا رضايت بخش است كاسه نمدهاي بزرگتر براي فشارهاي بالاتر يا كاربردهاي همراه با ارتعاش توصيه نمي گردد.

مبدل هاي با خم U شكل

مبدل ۲-۱ نشان داده در شكل (۱۶-۲) شامل لوله هايي است كه داراي خمي به شكل u است و اين لوله ها درون صفحه ي نگهدارنده ي نورد مي شوند. لوله ها مي توانند آزادانه منبسط شوند و به اين ترتيب به صفحه ي نگهدارنده ي شناور، درپوش شناور، فلانچ پوسته  و پوسته قابل برداشتن نيازي نخواهد بود. موانع مغشوش كننده را مي توان به همان شيوه هاي معمول با گام مربعي يا مثلثي نصب كرد.

حداقل قطر خم هاي u شكل را كه مي توان بدون تغيير شكل قطر خارجي لوله در محل خميدگي مورد استفاده قرار داد قطري معادل سه تا چهار برابر قطر خارجي لوله است اين بدان معني است كه معمولا حذف لوله ها در مركز دسته ي لوله ها با توجه به نحوه ي چيدن آنها ضرورت دارد.

مبدل پوسته لوله

يكي از انواع جالب مبدل هاي داراي خمU شكل در تصوير (۱۷-۲) نشان داده شده است. در اين مبدل از يك صفحه نگهدارنده ي ثابت دوگانه استفاده شده است كه در مواردي كه نشت و نفوذ يك سيال به درون سيال ديگر باعث خوردگي شديد و مخرب مي گردد كاربرد دارد.

با استفاده از دو صفحه ي نگهدارنده لوله با فاصله ي موجود بين آنها، هر يك از سيالاتي كه از درون صفحه ي متصل به آن نشت كنند به بيرون هدايت مي شوند. به اين ترتيب در اثر نشت جريان هيچ كدام از سيالات آلوده به سيال ديگر نخواهند شد مگر آنكه خود لوله دچار خوردگي گردد. در عين حال مي توان از شكستگي لوله ها با استفاده از آزمون دوره اي شوك فشار لوله ها ممانعت و جلوگيري كرد.

منبع : كتاب طراحي مبدل هاي حرارتي -انتقال حرارت فرآيند ها

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني