نگهداری و رفع عيب تله های بخار-بخش دوم

عیب یابی تله بخار

جدول  ۱: عیب یابی تله بخار و روش تعمیر (رفع) عیب

 

عیب

علت احتمالی و روش تعمیر و رفع عیب

تله تخلیه نمی كند.

۱- مشکلات مربوط به فشار

 • فشار بخار بیش ازحد زیاد است.
 • تنظیم كننده فشار كار نمی كند.
 • فشار سنج دیگ بخار كم نشان می دهد.
 • فشار بخار بدون تنظیم یا تغییرتله بالا رفته است.
  • بعنوان آخرین اقدام با سازنده تله مشورت كنید .او میتواند قطعاتی را برای فشار بالاتر تامین كند یا به شما بگوید كه چگونه تله را تنظیم كنید.

۲- صافی،سوپاپ یا وصاله قبل ازتله گرفتگی دارد:تمیزكنید.
۳- اجزاء داخلی تله توسط كثافات یا جرم گرفته اند؛تله را باز وتمیز كنید.صافی را قبل از تله نصب كنید.
۴- شیركنارگذر باز است یا نشتی دارد؛آنرا ببندید یا تعمیركنید.
۵- اجزاء داخلی تله صدمه دیده یا شكسته اند؛تله را باز وتعمیر كنید.

 

تله نمی بندد.

۱- تله برای بار چگالیده بیش از حد كوچك است ؛جهت تعیین اندازه تله مناسب ،مقدار چگالیده را محاسبه كنید.

۲- مكانیزم معیوب موجب بازماندن تله می شود؛تعمیركنید.

۳- بار چگالیده زیاد است:

 • كف كردن دیگ (Boiler Foaming)،كویل های بخار یا سایر واحدها نشتی دارند.
 • بارچگالیده فرآیند صنعتی زیاد است؛علت افزایش جریان چگالیده را یافته وبرطرف نمائید یا تله بزرگتری نصب كنید.

توجه : تله هایی را كه برای كار دائم ساخته شده انداین علائم را نشان نمی دهند.در عوض ،خط چگالیده به تله پرشده و آب پس می رود.

تله ازخودبخار

ردمیكند.

۱- شیر كنارگذرگاه باز است یا نشتی دارد ؛ببندید یا تعمیر كنید.

۲- تله آب بندی اولیه اش را از دست داده وخالی مانده است ؛شاید فشار بخار دفعتا یا برای همیشه افت كرده باشد؛این امر را بررسی كنید.

۳- تله جرم وكثافت گرفته است ؛آنرا باز وتمییز كنید.

۴- تله نوع سطلی معكوس(Inverted Bucket Trap) خیلی بزرگ است آب بند را بیرون می دهد،از اریفیس كوچكتر استفاده كنید یا اصلا آن را با یك تله كوچكتر عوض كنید.

ظرفیت تله ناگهان افت میكند.

۱-

 • فشار بخار ورودی بسیار كم است؛آنرا تا حد فشار كار تله افزایش دهید؛
 • یك تله بزرگ تر نصب كنید؛
 • قطعات فشاری را تعویض یا تنظیم كنید؛

۲-

 • فشار برگشت خیلی زیاد است؛در خط برگشت دنبال گرفتگی بگردید.
 • تله، بخار را به خط برگشت می فرستد.
 • درخط برگشت،مسیرگذرگاه یا هواگیر مسدود شده را بازكنید.
 • فشار برگشت خیلی كم است؛آنرا زیاد كنید.

چگالیده از سیستم تخلیه نمیشود.

۱- سیستم هوا گرفته است؛از یك هواگیر مناسب استفاده كنید یا تله را با تله دیگری كه ظرفیت هواگیری بیشتری دارد تعویض كنید.

۲- فشار بخار كم است؛آنرا تا حد مناسب افزایش دهید.

۳-مسیر چگالیده اتصال كوتاه شده است؛برای هریك از واحدها از تله جداگانه استفاده كنید.

جدول۱: عیب یابی تله بخار و رفع تعمیر (رفع) عیب (ادامه)

عیب علت احتمالی و روش رفع عیب

بخار به اندازه كافی گرم نیست.

۱-المانهای ترموستاتیك در تله های رادیاتور معیوبند؛آنها را درآورده و آزمایش كنید والمانهای خراب را تعویض نمایید.
۲-دیگ پر از آب است؛سطح آب دیگ را پایین بیاورید.اگردیگ كف می كند،شعله مشعل را بررسی كرده وهنگام تخلیه دیگ ،هر پانزده دقیقه یكبار دیگ را با آب تازه تغذیه كنید.

۳-نشیمنگاه سوپاپ خش برداشته یا از گردی خارج شده است؛نشیمنگاه را سنگ بزنید یا بدنه كهنه تله را تعویض كنید

۴-پمپ خلاء مداما كار میكند؛امكان دارد یكی از رادیاتورها ترك برداشته باشد،خط برگشت اصلی بریدگی داشته باشد،وصاله های ترك خورده یامهرماسوره ای لق شده باشد.یا ممكن است واشرمحور پمپ نشت كند.

۵-در سیستم ضربه قوچ زیاد روی می دهد،اندازه تله بخار آبریز(Drip Trap) را بررسی كنید.اگر این تله كوچك باشد قادر نیست تمام چگالیده ای كه طی زمان گرمادهی اولیه تشكیل می شود را رد كند كه نتیجتا ضربه قوچ پدید می آید.اگر خطوط تخلیه تمیز وعاری از جرم هستند تله بزرگتری نصب كنید.اندازه تله را براساس بار گرمادهی اولیه تعیین كنید نه شرایطی كه لوله های اصلی داغ شده اند.

۶-سیستم تخلیه م شود؛دیگهای بخار قدیمی گاهی مسئله ساز می شوند چرا كه شما زیادی از المنهای تله معیوبند.ساده ترین را این است كه همه المنهای ترموستاتیك در رادیاتورها تعویض گردند.این مطمئنا ارزان تر تمام می شود.

تله در زمستان یخ می زنند.

۱-خطوط تخلیه كه در آنها جمع می شونددارای مسیر افقی طولانی هستند؛خط تخلیه را تا حد ممكن كوتاه نموده آن را به سمت بیرون تله شیب دهید.
۲-تله بخار ولوله ها عایق كاری نشده اند؛تله های واقع در خارج ساختمان ولوله های متصل به آنها را عایق كاری كنید.

در خط برگشت جریان معكوس پدید می آید.

۱-تله بخار واقع در زیر خط برگشت وصاله مناسب ندارد؛برحسب نظر سازنده تله ،از شیر یكطرفه و یك آب بند استفاده كنید.
۲-تله بخار فشار چگالیده را به خط برگشت پایین تخلیه میكند؛ممكن است ریزش چگالیده سبب ایجاد فشار معكوس بالایی شود؛جهت جلوگیری از افزایش فشار خط برگشت از فشار كار تله ؛لوله كشی را تعویض كنید.

۳-قبل از تله ترموستاتیكی كه چگالیده را به خط اصلی تخلیه می كند،ساقه خنك كننده(cooling leg) نصب نشده است؛امكان دارد چگالیده آنقدر گرم شده باشد كه نگذارد تله باز كند.از یك ساقه خنك كننده به طول ۴تا۶ فوت (۲/۱تا۸/۱ متر) قبل از تله ترموستاتیك استفاده كنید.در ساقه خنك كننده صافی نصب كنید تا ذرات جامد به داخل تله وارد نشوند.

عدم تحرك اهرم؛نشت واشر واتصالات؛نشت شناور و تاب برداشتن میله بازوهای آن .

میله ها وخارهای فرسوده یك تله بخار از نوع دهش مداوم( Continuous –Discharge) سبب عملكرد متناوب و غیر دائم تله می شوند . برای بیشتر این عیوب،وقتی علت آنها معلوم شد،تعمییر مكانیكی كافی است .

وقتی سوپاپ درست در نشیمنگاه خود نمی نشیند در حالی كه وضعیت آن خوب به نظر میرسد،باید اهرم بندی و طول ساقه مورد بررسی قرار گیرد. ممكن است طول ساقه در اثر سنگ زنی مكرر كوتاه شده یاشد . باید طول ساقه را در دمای عملیاتی (یا نزدیك به آن) تنظیم كرد.

راههای متعددی برای بررسی عملكرد تله وجود دارند. وجود یك اختلاف دمای ناچیز بین ورودی و خروجی تله نشانه این است كه تله درست كار می كند؛عدم اختلاف دما حاكی از نشت كردن تله است؛واختلاف دمای زیاد نشان دهنده عدم عبور چگالیده است.

تله های متناوب

تله های متناوب(Intemitent Traps) در هر بار باز شدن یك صدای ضعیف”كلیك” تولید می كنند. عمل كردن تله های دائم را می توان با گذاشتن یك میله استماع(Listening Rod) یا گوشی پزشكی (Stethascope) روی بدنه تله مورد بررسی قرارداد(شكل۲،سمت راست).

اگر مشاهده تخلیه تله نشان دلچسبی از چگونگی عملكرد تله نباشد،ریختن چگالیده به یك ظرف آب،آزمایش خوبی است . وزن مقدار اولیه آب ظرف اندازه گرفته شده و دمای آن بررسی می شود.

بعد از تخلیه تله،وزن آب مجددا اندازه گیری و دمای آن بررسی میشود.گرمای پس داده شده از چگالیده خروجی از تله جهت كاهش دمای آن تا درجه نهایی مساوی است با گرمای گرفته شده توسط آب مخزن برای رسیدن به همان دما . نمودارشكل ۳ محاسبات را ساده می كند و نیازی به جداول بخار نیست . برای عیب یابی و رفع عیب تله بخار نیز می توان از جدول۱ استفاده كرد.

ترجمه و اقتباس : مهندس سید مجتبی طباطبائی

نگهداری و رفع عيب تله های بخار-بخش اول

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی