آشنايي با مبدل حرارتي -قسمت اول

مبدل حرارتی

مبدل حرارتي

آشنايي با مبدل حرارتي (Heat Exchangers)

مبدل هاي حرارتي تجهيزاتي صنعتي مي باشند كه به کمک آنها مي توان در اثر تماس غير مستقيم دو سيال، سيال ديگر را گرم يا سرد كرد.

از طرفي ديگر کاربرد اصول انتقال حرارت در طراحي تجهيزات براي مقاصد خاص، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و هدف از به کارگيري اصول انتقال حرارت در طراحي، تلاش براي رسيدن به هدف توسعه توليد براي سوددهي اقتصادي مي باشد. در حقيقت دانستن نوع مبدل بر اساس سيال هايي که از آن عبور مي کنند نقش مهمي در طراحي و محاسبات فني و مالي مبدل هاي حرارتي به دنبال خواهد داشت.

مبدل حرارتی

دسته بندي مبدل هاي حرارتي

مبدل هاي حرارتي اصولا بر اساس موارد ذيل دسته بندي مي شوند:

۱- بر مبناي پيوستگي يا تناوب جريان:

در اين نوع از مبدل هاي حرارتي، جريان سيال داخل مجاري مبدل هاي حرارتي پيوسته يا متناوب  مي باشد و در  اين مبدل ها با جريان پيوسته مجاري سيال گرم و سرد از هم تفکيک شده اند، به طوري که سيال گرم در مجاري مخصوص خود و سيال سرد نيز در مجاري مربوط به خود جريان دارند. همچنين در آنها دو مجراي جريان توسط يک جداره لوله يا يک ورق از هم جدا شده اند.

۲-بر مبناي پديده انتقال:

تبادل انرژي بين دو سيال به صورت تماس مستقيم يا غيرمستقيم صورت مي گيرد: در نوع مستقيم، حرارت بين دو سيال که با هم تماس مستقيم دارند مبادله مي شود. معمولا يکي از اين دو سيال  گاز و ديگري مايع است که با فشار بخار خيلي پايين و پس از تبادل حرارت به سادگي قابل تفکيک هستند.

در نوع غير مستقيم، حرارت ابتدا به يک سطح جامد نفوذ ناپذير منتقل مي شود و سپس از آن به سيال سرد انتقال مي يابد.

۳- بر مبناي ساختمان مبدل:

در بسياري مواقع مبدل هاي حرارتي بر مبناي ساختمان تقسيم بندي مي شوند. مبدل هاي حرارتي از نظر ساختمان به چهار دسته تقسيم بندي مي شوند که عبارت اند از :

۱) مبدل هاي حرارتي لوله اي (Pipe Heat Exchanger)

۲) مبدل هاي حرارتي صفحه اي (Plate Heat Exchanger)

۳) مبدل هاي حرارتي پره اي (Fin Heat Exchanger)

۴) بازياب حرارتي (Heat Recovers)

 ۴- بر مبناي نوع جريان :

که شامل موارد زير مي شود :

۱) جريان همسو (Co-Current)

۲) جريان ناهمسو (Counter Current)

۳) جريان متقاطع (Cross Current)

 مبدل هاي حرارتي لوله اي:

 در اين مبدل ها اساس انتقال حرارت از نوع غير مستقيم مي باشد و مکانيزم انتقال حرارت جابه جايي مي باشد. اين مبدل ها به دو دسته عمده تقسيم بندي مي شوند:

 ۱) دو لوله اي (Two Pipes) ، ۲) پوسته و لوله (Shell & Tube)

 – مبدل هاي حرارتي دو لوله اي:

 ساده ترين نوع مبدل هاي حرارتي دو لوله اي هستند که يک سيال از درون لوله داخلي مي گذرد و سيال ديگر در فضاي بين دو لوله جريان دارد. مبدل هاي حرارتي دو لوله اي زماني کاربرد دارند که سطح تبادل کمي مورد لزوم باشد و در سرمايش و گرمايش هوا يا گازها کاربرد دارند.

منبع: با كمي تصحيح ازسايت گروه علمي فدک

 

مطالب مرتبط

– مبدل حرارتی لوله مسی

آشنایی با مبدل حرارتی – قسمت دوم

– دسته بندی مبدل حرارتی-قسمت اول

– دسته بندی مبدل حرارتی-قسمت دوم

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني