فیلم آموزشی از جوش افتادن دیگ بخار با تزریق آب سرد

در دیگ بخار جوشیدن آب سبب تولید بخار می شود و هنگامی که آب از جوشیدن بیفتد این امر سبب توقف تولید بخار می گردد.

برای بررسی دقیق این موضوع یک کلیپ آموزشی تدوین شده است که این جریان را بصورت واضح نشان می دهد.

در این فیلم آموزشی ما شاهد این می باشیم که در یک دیگ بخار سطح آب به دلیل تولید بخار و خروج از دیگ به تدریج کاهش می یابد و زمانی که سطح آب از حد تنظیم شده پایین تر می آید فرمان آبگیری و روشن شدن به پمپ داده می شود.

فرمان آبگیری سبب ورود آب سرد به داخل دیگ بخار می شود و این باعث کاهش دمای آب داخل دیگ می شود. یعنی آب در حال جوش در فشار مخزن به دمای کمتر از جوش می رسد.

مدتی زمان نیاز خواهیم داشت تا دوباره کل آب موجود (آب درحال جوش + آب وارد شده) دوباره به دمای جوش در فشار مخزن برسد که این سبب از جوش افتادن یا کاهش تولید بخار می گردد.

در این کلیپ آموزشی که توسط شرکت اسپیراکس سارکو آمریکا تهیه شده است برای نشان دادن از جوش افتادن آب دیگ بخار علاوه بر نمایش داخل دیگ بخار ، یک آزمایش ساده نیز نشان داده می شود

در این آزمایش کمی آب سرد به آب درحال جوش اضافه می گردد که سبب توقف جوشیدن می گردد.

همچنین علاوه بر نمایش نحوه از جوش افتادن داخل دیگ بخار در زمان روشن شدن پمپ تغذیه ، یک آزمایش دیگر در این فیلم آموزشی تهیه شده است که مقایسه بین تزریق آب سرد و آب گرم به آب درحال جوش انجام می شود.

در این آزمایش نتیجه جالب این است که اگر آب تغذیه بویلر پیشگرم شده باشد میزان توقف جوشیدن یا تولید بخار بسیار کمتر می باشد و لذا اگر برای حجم تولید بخار نگران هستیم بنابراین بهتر است آب توسط سیستم اکونومایزر یا دی اریتور گرم شود.

همچنین راهکار دیگر استفاده از سیستم های تزریق آرام می باشد که می تواند از توقف تولید بخار جلوگیری نماید.

این کلیپ را می توانید در لینک سایت آپارات در زیر مشاهده نمایید