اهمیت بیمه دیگ بخار

بيمه ديگ بخار موضوع مهمي است كه بطور معمول توسط مسئولين اجرايي شركت رسيدگي مي شود ، با اين وجود ، بخش مهندسي نيز در ان سهيم مي باشد ، زيرا بيمه ديگ بطور معمول تحت يك قرارداد ديگ وماشين آلات ، در ضمن ، خدمات بازرسي قانوني را بعنوان قسمتي از تعهدشان جهت جلوگيري از وقوع حوادث تامين مينمايند.

از اينرو ، اين خدمات ، وسيله اي براي حفظ جان ومال عموم ، در برابر حوادث خطرناك ، و در جهت حفظ منافع عامه نيز مي باشد ، و به اين دليل است كه مقامهاي مسئول قانوني ، بازرسي شركت هاي بيمه را در بيمه نامه ديگ ها ومخازن تحت فشار مي پذيرند.

بيمه نامه ديگ و ماشين آلات

بيمه نامه ديگ و ماشين آلات ، به گونه اي طرح ريزي شده است كه دو منظور زير برآورده وتامين مي سازد :

۱-ميسر ساختن جبران خسارتهاي مالي براي هر گونه حوادث اجتماعي

۲-تامين خدمات بازرسي قانوني براي كاهش وقوع حوادث به حداقل از طريق انجام ان .

اين نوع خدمات ،وجود هرگونه شرايط نامطلوب در ديگ را كه جهت كاهش هزينه هاي بهره برداري ويا تعمير ونگهداري بايد اصلاح شوند.ولي ممكن است مورد بي توجهي مسئولين قرار گيرد ، مشخص مي سازد.

بطور كلي ، براي ديگ وماشين آلات ، دو نوع بيمه نامه ميتوان تنظيم كرد يكي از آنها شامل خساراتي مي شود كه ناشي از خرابي تصادفي خود ديگ در زير فشار مي باشد ، وديگري نوعي است كه بهنگام خرابي ديگ بخار به مالك آن خسارات ناشي از كاهش توليد را كه در اثر از كار افتادن دستگاه هاي متكي به ديگ مي باشد ، پرداخت مي نمايد.بيمه نامه اولي به “بيمه اموال يا خرابي “و دومي به “بيمه وقفه در توليد” موسوم مي باشد.

در بيشتر ايالتهاي آمريكا مقرر شده است ، ديگهاي كه تحت كنترل دولت فدرال نمي باشند ، بايد توسط يك بازرس ايالتي بازرسي شوند(خدمات او هزينه اي را در بر خواهد داشت) ، مگر اينكه توسط يك شركت بيمه مجاز ، ديگ بيمه شود وتوسط يكي از بازرسان حائز صلاحيت آن ، مورد بررسي قرار گيرد

هنگاميكه يك ديگ بيمه مي شود(بطور معمول توسط يك شركت صاحب امتياز بيمه نامه ديگ وماشين آلات در آن ايالت) ، بخش مهندسي شركت بيمه به حوزه قضايي ايالتي اطلاع مي دهد كه ديگ مزبور بيمه شده است.چنانچه شركت بيمه ، بازرسان ويژه ديگ در اختيار داشته باشد(اكثر شركتهاي بيمه كننده ديگ بخار و ماشين آلات ، اين افراد را در استخدام دارند) ، حوزه قضايي ايالت ، هيچ برنامه اي را براي بازرسي ديگ بيمه شده گزارش گرديده ، ترتيب نميدهد.

علت اين است كه ديگ مذكور در موقع معين توسط بازرسان مامور از طرف شركت بيمه مورد بازرسي قرار گرفته و نتيجه بازرسي آنها بصورت گزارش هاي رسمي ايالتي به حوزه قضايي مربوطه اطلاع داده مي شود.

صاحب ديگ بايد آن را براي بازرسي داخلي آماده سازد.در مورد بعضي از ديگهاي كم فشار ، بازرسي هاي داخلي ممكن است تنها مواقعي برنامه ريزي گردد كه با توجه به قوانين هر ايالت ، مقتضي تشخيص داده شوند.

در بقيه ديگها ، چه از نوع پرفشار ، ويا كم فشار و چه از نوع آبگرم گرمايشي ، يا بخار ، ديگ بايد از آب تخليه شده وجهت بازرسي باز شود.

بازرس مامور از طرف شركت بيمه ؛ بازرسي را انجام داده وچنانچه شرايط ديگ رضايت بخش باشد ، گزارش به حوزه قضايي ايالت مربوطه ارسال مي دارد واز انها تقاضاي تجديد صدور گواهي نامه ديگ بخار را مي نمايد.

در بعضي از حوزه هاي قضايي ، خود شركت بيمه بطور مستقيم گواهينامه را صادر مي نمايد.چنانچه ديگ احتياج به تعمير داشته باشد ، يا اگر شرايطي از ديگ احتياج به اصلاح داشته باشد ، صدور گواهينامه ها تا زمان برطرف شدن اشكالات به تعويق مي افتد .

چنانچه اين كار صورت نگيرد ، بازرس وضعيت اشكال را اطلاع داده وتقاضا مي نمايد كه پيش از برطرف شدن اشكال هيچگونه گواهي صادر نشود.حوزه قضايي سپس مي تواند از قدر ت اجرايي خود براي تحميل مقررات استفاده نمايد.

هنگاميكه قرارداد بيمه يك ديگ باطل شود ويا تجديد نشود ، شركت بيمه به حوزه قضايي اطلاع داده ودلايل آنرامتذكر مي شود در صورت لزوم ، بازرس مجاز مي تواند وضعيت هاي خطرناك مربوط به ديگ را تلفني ، به اطلاع حوزه قضايي برساند.با توجه به فشار قانوني حوزه قضايي ، صاحب ديگ مجبور به اصلاح شرايط ديگ و يا خارج نمودن آن از مدار بهره برداري مي باشد.

بيشتر شركتهاي بيمه داراي ضوابطي هستند كه در صورت عدم توجه صاحب ديگ به اصلاح شرايط نامطلوب ، آنها را قادر مي سازد كه بيمه ديگ را توسط بازرس خود به حالت تعليق در آورند.

صاحب ديگ با اثبات موارد زير مي تواند ادعا نمايد كه كليه اقدامات ممكن براي جلوگيري از خرابي ديگ را برداشته است (۱) بهترين دستگاه موجود براي يك كار معين خريداري شده است ؛

(۲)در مورد نصب ديگ بطور مطلوب وتجهيز آن به كليه وسايل ايمني ودستگاه هاي كمكي لازم ومورد تاييد آئين نامه ، اقدام شده است ؛ (۳) ديگ بطور منظم توسط يك بازرس مجاز بازرسي شده است .پس از اثبات اين موارد است كه مي توان گفت كليه مقررات قانوني رعايت شده است .پس از اثبات اين موارد است كه مي توان گفت كليه مقررات قانوني رعايت شده است.

مدارك مربوط به گزارش هاي روزانه وهمچنين مجموعه اي از پرونده هاي مربوط به روش هاي انجام تعميرات ونگهداري پيش گيرنده را حفظ نموده ومراقبت نماييد كه چنين وارسي ها وآزمايش هايي صورت گرفته ونتايج آنها هميشه ثبت شود.

بلافاصله ، هرگونه كاركرد نامطلوب دستگاه ها در خلال هر بازبيني يا آزمايش اصلاح نماييد.تا زمانيكه تعمييرات يا تعويض هاي مطلوب صورت نگرفته است.هرگز ديگ را مورد بهره برداري قرار ندهيد.