نمونه سؤال و تست آزمون تأسيسات مكانيكي و دیگ بخار-بخش اول

نمونه سؤال و تست آزمون تأسيسات مكانيكي و دیگ بخار(تاسيسات آب گرم كننده يا بخار)-بخش اول

۱۰۰- در آزمايش لوله‌كشي آب باران ساختمان با آب، فشار و مدت آزمايش، چقدر است؟

الف) ۴ بار – ۳۰ دقيقه

ب) ارتفاع كل ساختمان – ۳۰ دقيقه

ج) ارتفاع كلي ساختمان – ۱۵ دقيقه

د) ۴ بار – ۱۵ دقيقه

 

۱۰۱- اگر دستشويي به صورت يك لگن سرتاسري باشد، چند سانتيمتر از طول آن بايد به عنوان يك دستشويي مستقل شناخته شود؟ و همه ضوابط يك دستشويي مستقل درباره آن رعايت شود؟

الف) ۴۰ سانتي متر                                                                                             ب)۵۰ سانتي متر

ج) ۶۰ سانتي متر                                                                                                د) ۷۵ سانتي متر

 

۱۰۲- توالت ايراني، فرنگي و بيده بايد طوري نصب شود كه فاصله محور طولي آن از ديوار مجاور يا هر مانع ديگر و جاي خالي جلو آن تا ديوار، يا در مقابل، به ترتيب چند سانتي‌متر باشد؟

الف) ۳۸-۴۶                                                                                       ب) ۳۸-۵۵

ج) ۴۵-۴۶                                                                                           د) ۴۵-۵۵

 

۱۰۳- روي لوله انشعاب از آب آشاميدني براي تغذيه شبكه آب آتش‌نشاني، به منظور حفاظت، حداقل چه شيرهايي بايد نصب شود؟

الف) يك شير قطع و وصل

ب) يك شير قطع و وصل و يك شير يك طرفه

ج) يك شير يك طرفه

د) يك شير قطع و وصل و يك خلاء شكن

 

۱۰۴- حداكثر گنجايش مجاز مخزن روزنه سوخت مايع، كه در موتورخانه نصب مي‌شود، چقدر است؟

الف)۲۴۰ ليتر                                                                                       ب) ۳۵۰ ليتر

ج) ۵۰۰ ليتر                                                                                         د) ۷۵۰ ليتر

 

۱۰۵- حداكثر فشار آب پشت شيرهاي لوازم بهداشتي، در وضعيت بدون جريان چقدر است؟

الف) ۶ بار                                                                                                             ب) ۴ بار

ج) ۳ بار                                                                                                 د) محدود نيست

۱۰۶- در مخزن ذخيره آب آشاميدني تراز اتصال لوله ورودي، لوله سرريز و سطح آب بايد اختلاف ارتفاعي دست كم برابر كدام ارقام زير داشته باشد؟

الف) دهانه لوله ورودي ۴۰ ميليمتر بالاتر از سرريز

ب) دهانه لوله ورودي ۴۰ ميليمتر بالاتر از سطح آب

ج) دهانه لوله ورودي ۴۰ ميليمتر بالاتر از لوله ورودي

د) الف و ب

 

۱۰۷- به منظور افزايش فشار آب، روي لوله ورودي آب شهر به شبكه لوله‌كشي آب ساختمان، چه محلي براي نصب پمپ مناسب است؟

الف) بلافاصله پس از انشعاب آب شهر

ب) قبل از ورود به مخزن ذخيره

ج) هيچ محدوديتي ندارد

د) ‌نصب مستقيم پمپ روي انشعاب آب شهر مجاز نيست

 

۱۰۸- در توزيع آب سرد و گرم مصرفي به لوازم بهداشتي يك ساختان بلند لازم است ساختمان به دو يا چند منطقه (ZONE)‌ تقسيم شود. تعداد طبقات هر منطقه چگونه انتخاب مي‌شود؟

الف) هر ۱۰ طبقه يك منطقه

ب) هر ۱۲ طبقه يك منطقه

ج)‌ فشار آب پشت شيرهاي لوازم بهداشتي حداكثر ۴ بار باشد

د) بستگي به سيستم آب‌رساني دارد

 

۱۰۹- اتصال لوله آب باران به شبكه لوله‌كشي فاضلاب در داخل ساختمان مجاز نيست. اتصال‌اين دو لوله در خارج ساختمان به چه ترتيب بايد باشد؟

الف) روي لوله فاضلاب سيفون نصب شود

ب) روي لوله آب باران سيفون نصب شود

ج) روي هر دو لوله سيفون نصب شود

د) سيفون لازم نيست

 

۱۱۰- در آزمايش لوله‌كشي آب باران ساختمان با آب، فشار و مدت آزمايش چقدر است؟

الف) ۴ بار – ۳۰ دقيقه

ب) ۴ بار – ۱۵ دقيقه

ج) ارتفاع ساختمان – ۱۵ دقيقه

د) ۶ بار – ۳۰ دقيقه

 

۱۱۱- در لوله‌كشي فولادي گالوانيزه توزيع آب مصرفي در ساختمان، اتصال بازشو به چه ترتيب امكان‌پذير است؟

الف) با نصب بوشن و اتصال دنده‌اي

ب) با نصب مهره ماسوره

ج) با نصب فلنج دنده‌اي

د) ب و ج

 

۱۱۲- شبكه صافي كفشوي آب باران روي بام بايد نسبت به تراز روي بام در چه وضعيتي قرار گيرد؟

الف) با تراز روي بام هم سطح باشد

ب) ۱۰۰ مليمتر بالاتر از تراز روي بام باشد

ج) ۵۰ ميليمتر بالاتر از روي بام باشد

د) محدوديتي ندارد

 

۱۱۳- ارتفاع آب هوابند سيفون لوازم بهداشتي ممكن است بر اثر فشار معكوس يا مكش سيفوني كاهش يابد.‌اين تغييرات فشار در لوله‌كشي فاضلاب نبايد از ۳۸ ميليمتر آب بيشتر باشد و حداقل ارتفاع آب هوابند سيفون نبايد از كدام ارقام زير كمتر شود؟

الف) ۵۰ ميليمتر                                                                                  ب)۴۰ ميليمتر

ج) ۲۵ ميليمتر                                                                                      د) ۱۵ ميليمتر

 

۱۱۴- حداقل و حداكثر فشار آب در پشت شير دوش، در حالت بدون جريان (NO FLOW) برحسب پوند براينچ مربع، چقدر است؟

الف) ۸ و ۶۰                                                                                          ب) ۱۰ و ۳۰

ج) ۱۵ و ۶۰                                                                                           د) ۱۵ و ۴۰

 

۱۱۵ – قطر نامي لوله هواكش توالت‌ايراني دست كم بايد چقدر باشد؟

الف) بستگي به طول لوله هواكش دارد                                                         ب)‌اينچ

ج) ‌اينچ                                                                                           د) ۲‌اينچ

 

۱۱۶- در سرب ريزي اتصال لوله‌هاي چدني سركاسه‌دار سيستم لوله‌كشي فاضلاب كدام يك از ارقام زير درست است؟

الف) عمق سرب‌ريزي ۲۵ ميليمتر – ۳ ميليمتر پايين‌تر از لبه سر كاسه

ب) عمق سرب‌ريزي ۲۰ ميليمتر – تا لبه سركاسه

ج) عمق سرب‌ريزي ۲۰ ميليمتر- ۳ ميليمتر پايين‌تر از لبه سركاسه

د) عمق سرب‌ريزي ۲۵ ميليمتر – تالبه سركاسه

 

۱۱۷ – شيب لوله افقي فاضلاب در داخل ساختمان چقدر باشد؟

الف) يك درصد                                                                   ب) يك تا سه درصد

ج) دو درصد                                                                        د) سه درصد

 

۱۱۸-در لوله‌كشي آب سرد و آب گرم مصرفي، اتصال يك شير چدني فلنجي به لوله فولادي گالوانيزه چگونه بايد صورت گيرد؟

الف) با استفاده از فلنج مقابل، از نوع فولادي با اتصال جوشي

ب) با استفاده از فلنج مقابل، از نوع فولادي با اتصال جوشي و گالوانيزه كردن محل جوش

ج) با استفاده از فلنج مقابل، از نوع چدني با اتصال جوشي

د) با استفاده از فلنج مقابل، از نوع چدني با اتصال دنده‌اي

 

۱۱۹- آزمايش لوله‌كشي فاضلاب داخل ساختمان با كدام يك از سيالات زير امكان پذير است؟

الف) با آب                                                                           ب) با هوا

ج) با دود                                                                                              د) الف و ب و ج هر سه

 

۱۲۰-حفر ترنچ‌هايي به موازات پي ساختمان، براي نصب لوله، در چه فاصله‌اي مجاز است؟

الف) به فاصله دو متر از پي

ب) بستگي به قطر لوله دارد

ج) زير خط ۴۵ درجه از سطح باز پي

د) به فاصله سه متر از پي

 

۱۲۱-در لوله‌كشي آب مصرفي داخل ساختمان شير خلاشكن به چه منظور بايد نصب شود.

الف) خروج هواي مزاحم در داخل لوله

ب) جلوگيري ازبه وجود آمدن شبكه منفي در شبكه لوله‌كشي

ج) متعادل كردن فشار شبكه لوله‌كشي

د) صرفه‌جويي در مصرف آب

 

۱۲۲-حداقل فاصله قائم بين لوله توزيع آب آشاميدني و لوله فاضلاب، در تقاطع ها چقدر است؟

الف) ۳۰ سانتيمتر روي فاضلاب

ب) ۳۰ سانتيمتر زير فاضلاب

ج) ۵۰ سانتيمتر روي فاضلاب

د) ۵۰ سانتيمتر زير فاضلاب

 

۱۲۳-آزمايش هر قسمت از لوله‌كشي توزيع آب آشاميدني در ساختمان در كدام مرحله بايد انجام گيرد؟

الف) قبل از ضد عفوني كردن                                                          ب) پس از نصب لوازم بهداشتي

ج) پيش از پوشاندن روي لوله‌ها                                      د) پس از سرويس و شستشوي شبكه لوله‌كشي

 

۱۲۴-با توجه به سرعت جريان فاضلاب در لوله فاضلاب در لوله قائم يك ساختمان سي طبقه به ارتفاع ۹۶ متر كدام پاسخ درست است؟

الف) يك عدد سرعت گير لازم است

ب) دو عدد سرعت گير لازم است

ج) سه عدد سرعت گير لازم است

د) سرعت گير لازم نيست

 

۱۲۵- اگر از پشت بام براي محل كار استفاده شود حداقل ارتفاع دهانه خروجي لوله هواكش، نسبت به سطح بام، چقدر بايد باشد؟

الف) ۱ متر                                                                                            ب) ۵/۱ متر

ج) ۲/۲ متر                                                                                          د) ۸۰/۲ متر

 

۱۲۶- در موردي كه دهانه انتهاي لوله هواكش فاضلاب در روي بام در معرض يخ بندان قرار گيرد، حداقل قطر‌اين لوله بايد چقدرباشد؟

الف) ۲‌اينچ                                                                                           ب) ۳‌اينچ

ج) ۴‌اينچ                                                                                               د) ۵‌اينچ

 

۱۲۷- حداكثر فشار كار مجاز مصالح لوله‌كشي آب سرد و آب گرم مصرفي در داخل ساختمان، در دماي ۶۵ درجه سانتي گراد، از چقدر نبايد كمتر باشد؟

الف) ۶ بار                                                                                             ب) بستگي به فشار كار سيستم دارد

ج) ۱۰ بار                                                                                              د) ۱۵ بار

 

۱۲۸-فشار آزمايش لوله‌كشي فاضلاب داخل ساختمان، با آب، چقدر است؟

الف) ۳ متر                                                                                            ب) ۶ متر

ج) ۱۰ متر                                                                                             د) ۱۵ متر

 

۱۲۹-ابه چه ترتيب ميتوان تخليه آب دستگاه‌هاي گرم كننده را، كه دماي بالاتر از ۶۵ درجه سانتي گراد دارند ( تاسيسات گرمايي با آب گرم كننده يا بخار )، به شبكه لوله‌كشي فاضلاب ساختمان انتقال داد؟

الف) با نصب يك سيفون قبل از ورود آب به شبكه فاضلاب

ب) با نصب يك شير يك طرفه و يك شير قطع و وصل

ج) با نصب يك مخزن واسط و‌ايجاد فاصله هوايي در درون آب به مخزن

د) مستقيماً‌ با يك شير قطع و وصل

 

۱۳۰- يك لوله قائم فاضلاب ( STACK ) در بين راه به ناچار دو خم ( OFFSET ) دارد. در چه فاصله‌اي از خم ها ميتوان انشعاب فاضلاب ديگري به‌اين ( OFFSET ) متصل نمود؟

الف) به فاصله ده برابر قطر لوله قائم از اولين خم

ب) به فاصله پنج برابر قطر لوله قائم از دومين خم

ج) در نقطه مياني قطعه ( OFFSET ) بين دو خم

د) اتصال انشعاب به قطعه ( OFFSET ) مجاز نيست

 

۱۳۱-كابرد شير خلا شكن ( VACUM BREAKER ) در لوله‌كشي توزيع آب آشاميدني داخل ساختمان چيست؟

الف) تخليه هواي مزاحم داخل شبكه لوله‌كشي

ب) جلوگيري از‌ايجاد فشار منفي در شبكه لوله‌كشي

ج) صرفه‌جويي در مصرف آب

د) الف و ب هر دو

 

۱۳۲- اتصال تخليه كداميك از لوازم بهداشتي و دستگاه‌هاي زير، به لوله‌كشي فاضلاب بهداشتي ساختمان بايد غير مستقيم ( IN DIRECT ) باشد؟

الف) استريلايزر                                                                                   ب) ماشين ظرفشويي

ج) هوارسان                                                                                         د) الف و ب و ج هر سه

 

۱۳۳- براي حفاظت از شبكه آب آشاميدني، اتصال آب به بيده در چه شرايطي مجاز است؟

الف) فاصله هوايي

ب) يك شير يك طرفه و يك خلاشكن

ج) شير يك طرفه دو تايي

د) هر يك از الف و ب و ج

 

۱۳۴-براي حفاظت از شبكه آب آشاميدني، اتصال آب به بيده در چه شرايطي مجاز است؟

الف) اگر بيده آب فشان مستغرق دارد مطلقاً‌ ممنوع است

ب) اگر بيده آب فشان مستغرق ندارد بايد خلا شكن نصف شود

ج) اگر بيده آب فشان مستغرق ندارد، اتصال آب با فاصله هوايي باشد

د) الف و ج هر دو

۱۳۵- تغذيه تاسيسات آب گرم كننده يا دیگ بخار، از شبكه لوله‌كشي آب آشاميدني ساختمان در چه شرايطي مجاز است

الف) با فاصله هوايي                                                           ب) يك شير يك طرفه و يك خلا شكن

ج) شير يك طرفه دو تايي                                                 د) هر يك از موارد الف و ب و ج

 

۱۳۶- اگر طول لوله‌كشي آب گرم مصرفي بيش از حد معيني باشد، بايد سيستم لوله‌كشي برگشت آب گرم طراحي شود. روش صحيح اندازه گيري لوله برگشت كدام است؟

الف) دو اندازه كوچك تر از لول آب گرم

ب) دبي آب در خط برگشت بايد به اندازه‌اي باشد كه دماي آب در تمام نقاط لوله رفت كمتر از حداقل مجاز نباشد

ج) بر مبناي يك گالن در دقيقه براي بيست عدد مصرف كننده

د) به طول لوله بستگي دارد

 

۱۳۷-لوله قائم فاضلاب در پايين ترين طبقه بايد با دو عدد زانوي ۴۵ درجه به وضعيت افقي برسد. تا چه فاصله‌اي از لوله قائم فاضلاب نبايد به‌اين لوله افقي انشعاب فاضلاب متصل كرد؟

الف) يك متر                                                                        ب) دو متر

ج) محدوديتي ندارد                                                         د) بستگي به قطر لوله دارد

 

۱۳۸- در يك ساختمان ۱۵ طبقه، فاصله كف تا هر طبقه ۳ متر و فشار آب شهر در پاي ساختمان ۶ بار است. براي آن كه فشار آب در پشت شيرهاي برداشت د رحدود مجاز باشد كداميك از راه حل هاي زير صحيح است؟

الف) روي با م مخزن ذخيره باشد و توزيع از بالا به پايين انجام گيرد

ب) ۷ طبقه پايين مستقيما از آب شهر تغذيه شود و براي ۸ طبقه بالا مخزن و بوستر پمپ نصب شود

ج) آب وارد مخزن شود و براي هر يك از دو منطقه بالا و پايين بوستر جداگانه نصب شود

د) ۸ طبقه بالا مستقيما از آب شهر تغذيه شود و براي ۷ طبقه پايين فشار شكن نصب شود

 

۱۳۹-اتصال دوش شلنگي ( دوش كمر تلفني ) به لوله آب سرد مصرفي يا لوله آب گرم مصرفي بايد با نصب شير يك طرفه دوتايي يا يك شير يك طرفه و يك خلا شكن حفاظت شود. چرا؟

الف) چون ممكن است از طريق مكش سيفوني، آب شهر آلوده شود

ب) چون ممكن است از طريق فشار معكوس، آب شهر آلوده شود

ج) چون ممكن است آب گرم مصرفي وارد لوله‌كشي آب سرد مصرفي شود

د)‌اين حفاظت اصلا لازم نيست

 

۱۴۰- اتصال تخليه فاضلاب لوازم بهداشتي به لوله‌كشي فاضلاب ساختمان بايد با واسطه سيفون صورت گيرد تا بو و گازهاي زيان‌‌آور شبكه لوله‌كشي فاضلاب به داخل فضاهاي ساختمان نفوذ پيدا نكند. چه عواملي در لوله‌كشي فاضلاب ممكن است‌اين خاصيت سيفون را بي‌فايده كند؟

الف) فشار معكوس ( BACK PRESSURE )                                                     ب) مكش سيفوني ( BACK SIPHONACE)

ج) تبخير آب داخل سيفون                                                                                               د) هريك از الف و ب و ج

 

۱۴۱- انتقال فاضلاب خروجي از برخي دستگاه‌ها به شبكه لوله‌كشي ساختمان بايد از نوع اتصال غير مستقيم ( INDIRECT WASTE ) باشد.‌اين اتصال چگونه است؟

الف) با فاصله هوايي                                                                                           ب) با نصب كفشوي زير دستگاه

ج) با نصب سيفون روي لوله خروجي از دستگاه                                                          د) با نصب سيفون و فاصله هوايي

 

۱۴۲- در اتصال غير مستقيم، روي لوله دريافت كننده ( RECEPTOR ) سيفون لازم است.‌ايا روي لوله خروجي از دستگاه هم سيفون لازم است.

الف) اگر طول لوله خروجي بيش از ۳۰ سانتيمتر باشد، لازم است

ب) اگر طول لوله خروجي بيش از ۶۰ سانتيمتر باشد، لازم است

ج) اگر لوله خروجي قائم باشد، لازم است

د) اگر لوله خروجي افقي باشد، لازم است

 

۱۴۳- زير هر شير برداشت آب در ساختمان بايد دريافت كننده‌اي باشد. در كدام موارد زير دريافت كننده لازم نيست

الف) شير آتش نشاني

ب) شير سر شلنگي كه مخصوص اتصال به دستگاه باشد

ج) شير سر شلنگي شستشوي كف

د) الف و ب هر دو

 

۱۴۴- كداميك يك از لوازم بهداشتي داخل ساختمان بايد حتماً با آب آشاميدني تغذيه شوند؟

الف) سينك ظرفشويي                                                                       ب) دستشويي و دوش

ج) دوش و فلا ش تانك توالت                                                          د) الف و ب هر دو

 

۱۴۵- چرا شبكه لوله‌كشي آب گرم مصرفي داخل ساختمان لازم است لوله‌كشي برگشت داشته باشد؟

الف) به منظور صرفه‌جويي در مصرف آب

ب) به منظور حفظ دماي آب خروجي از شيرهاي برداشت

ج) به منظور صرفه‌جويي در مصرف انرژي

د) الف و ب و ج هر سه

 

۱۴۶- براي شستشوي توالت‌ايراني يا فرنگي روي‌اين لوازم بهداشتي ميتوان فلاش تانك ( FLASH TANK ) يا فلاش والو
( FLASH VALVE ) نصب كرد، از نظر صرفه‌جويي در مصرف آب كدام يك ترجيح دارد؟

الف) فلاش والو                                                                   ب) فلاش تانك

ج) از‌اين نظر با هم فرق ندارند                                       د) بستگي به قطر لوله آب دارد

 

۱۴۷- براي حفاظت از شبكه لوله‌كشي آب آشاميدني، نصب شير مخلوط آب سرد و آب گرم مصرفي روي لوازم بهداشتي، با رعايت چه شرايطي مجاز است؟

الف) روي اتصال لوله آب سرد يك شير يك طرفه نصب شود

ب) دهانه مشترك خروج آب از شير قابل مسدود شدن نباشد

ج) روي لوله‌هاي آب سرد و آب گرم شير يك طرفه نصب شود

د) الف و ب و هر دو

 

۱۴۸ – حداكثر فشار كار مجاز مصالح لوله‌كشي آب سرد و آب گرم مصرفي در داخل ساختمان، در دماي ۶۵ درجه سانتيگراد، از
چقدر نبايد كمتر باشد؟

الف) ۱۵ بار                                                                                          ب) ۱۰ بار

ج) ۶ بار                                                                                                 د)‌بستگي به فشار كار سيستم دارد

 

۱۴۹- فشار آزمايش لوله‌كشي فاضلاب داخل ساختمان، با آب، چقدر است؟

الف) ۱۵ متر                                                                                         ب) ۱۰ متر

ج) ۶ متر                                                                                                                د) ۳ متر

 

۱۵۰- اتصال مستقيم (CROSS–CONNECTION) بين دو شبكه لوله‌كشي آب آشاميدني و آب غير آشاميدني در داخل ساختمان مجاز نيست (براي حفاظت از آب آشاميدني) در صورتي كه‌اين اتصال لازم شود چه بايد كرد؟

الف) مانع برگشت جريان (BACKFLOW PREVNTER) بايد نصب شود

ب) بايد يك شير قطع و وصل نصب شود

ج) بايد يك شير قطع و وصل و يك شير يك طرفه نصب شود

د) هرگونه اتصال مجاز نيست

۱۵۱ – اتصال لوله آب باران به شبكه لوله‌كشي فاضلاب داخل ساختمان مجاز نيست. اتصال‌اين دو شبكه در خارج ساختمان به چه ترتيب باشد؟

الف) روي لوله فاضلاب سيفون نصب شود

ب) روي هر دو لوله سيفون نصب شود

ج) روي لوله آب باران سيفون نصب شود

د) روي لوله فاضلاب، قبل از اتصال، آدم رو ( منهول ) نصب شود

 

۱۵۲- اتصال تخليه فاضلاب لوازم بهداشتي به لوله‌كشي فاضلاب ساختمان بايد با واسطه سيفون صورت گيرد، تا بو و گازهاي زيان آور شبكه لوله‌كشي فاضلاب به داخل فضاهاي ساختمان نفوذ پيدا نكند. چه عواملي در لوله‌كشي فاضلاب به داخل فضاهاي ساختمان نفوذ پيدا نكند. چه عواملي در لوله‌كشي فاضلاب ممكن است‌اين خاصيت سيفون را بي فايده كند؟

الف) فشار معكوس (BACK PRESSURE)

ب) مكش سيفوني (BACK SIPHONAGE)

ج) تبخير آب داخل سيفون

د) هر يك از الف و ب و ج

۱۵۳- در شرايط مطبوع تابستاني گرمايي كه از فرد در حال استراحت به صورت محسوس و نهان دفع مي‌شود حدوداً چقدر است؟

الف) ۵۰                                                                                                                 ب) ۱۴۰۰

ج) ۱۵۰                                                                                                  د) ۱۰۰

۱۵۴- احساس مطبوعي كه شخص از هواي محل مينمايد، بستگي به كدام يك از عوامل زير دارد؟

الف) دما                                                                                                                ب) رطوبت نسبي

ج) سرعت هوا                                                                                      د) الف و ب و ج ( هر سه )

 

۱۵۵- براي ديگ آب گرم يا دیگ بخار به قدرت Kcal/hr 100000 و ارتفاع ۱۰ متر ساختمان، چه قطري بر حسب سانتيمتر براي دودكش با سطح مقطع گرد، پيشنهاد ميكنيد؟

الف) ۲۰                                                                                                                 ب) ۳۰

ج) ۴۰                                                                                                    د) ۵۰

 

۱۵۶ – در كداميك از سيستم‌هاي لوله‌كشي تاسيسات گرمايي معمولاً مصرف لوله بيشتر است؟

الف) دو لوله تغذيه از بالا                                                                  ب) دو لوله تغذيه از پايين

ج) حلقوي ( برعكس معكوس )                                                        د) الف و ب ( هردو )

 

۱۵۷- در تاسيسات گرمايي انتخاب پمپ با تعيين و محاسبه كدام عوامل صورت ميگيرد؟

الف) دبي و افت فشار                                                                        ب) دبي

ج) افت فشار                                                                                         د) قدرت ديگ

 

۱۵۸- در تاسيسات گرمايي با قدرت Kcal/hr 40000، قطر لوله رفت و برگشت به مخزن انبساط باز چقدر است؟ ( بر حسب ميليمتر)

الف) ۱۰                                                                                                                 ب) ۱۵

ج) ۲۰                                                                                                    د) ۲۵

 

۱۵۹ – عمل رطوبت گيري از هوا به چه صورت ممكن است صورت گيرد؟

الف) عبور از كويل سرد

ب) تماس هوا با آب خيلي سرد

ج) تماس هوا با مانع سرد و رطوبت گير

د) الف و ب و ج ( هر سه )

 

۱۶۰ – دريك بادزن ( FAN ) سانتريفوژ كه قدرت آن ۵ HP و سرعت آن ۳۰۰ RPM باشد، اگر سرعت را به ۳۵۰ RPM برسانيم، قدرت آن چقدر خواهد شد؟

الف) ۹۴/۷ HP

ب) ۴۳/۸HP

ج) ۴۴/۹ HP

د) ۳۴/۱۰HP

 

۱۶۱ – در دستگاه‌هاي سردكننده كمتر از ۱۰ KW اواپراتور، كداميك از وسايل انبساط به كار ميرود؟

الف) شير انبساط گرمايي

ب) شير انبساط فشار ثابت

ج) شير انبساط شناوردار

د) لوله مويين

 

۱۶۲ – در انتخاب برج خنك‌كن آبي در ارتفاع ۲۰۰۰ متر از سطح دريا ظرفيت خنك‌كنندگي آن نسبت به ظرفيت استاندارد سطح دريا چه تغييري دارد؟

الف) كاهش مي يابد                                                                          ب) افزايش مي يابد

ج) نياز به تصحيح ندارد                                                                    د) به دماي مرطوب هوا بستگي دارد

 

۱۶۳ – مقدار هوادهي بادزن در ارتفاع ۵۰۰۰ متراز سطح دريا نسبت به ظرفيت استاندارد آن در كنار دريا چه تغييري مي‌كند؟

الف) دو برابر مي‌شود                                                                        ب) نصف مي‌شود

ج) تغيير نمي‌كند                                                                                                د) ۵/۱ برابر مي‌شود

 

۱۶۴ – در يك فشار كار ثابت ضخامت جدار سطح جانبي يك مخزن استوانه‌اي بسته با افزايش قطر مخزن چه تغييري مي‌كند؟

الف) كم مي‌شود                                                                                  ب) زياد مي‌شود

ج) تغيير نمي‌كند                                                                                                د) به طول مخزن بستگي دارد

 

۱۶۵ – براي تخليه آب استخري يك الكتروپمپ در ارتفاع سه متر از كف استخر نصب شده است. اگر ارتفاع نصب پمپ را به ۱۵ متر از كف تغيير دهيم ؛

الف) همان الكتروپمپ اوليه مناسب است

ب) قدرت موتور بايد ۵ برابر شود

ج) بايد الكتروپمپ جديدي انتخاب شود

د) امكان پذير نيست

 

۱۶۶ – در يك سيستم آب رساني اگر مقدار ارتفاع آبدهي پمپ بيش از مقدار واقعي محاسبه شده باشد مقدار واقعي BHP نسبت به مقدار واقعي چه تغييري مي‌كند؟

الف) بيشتر مي‌شود                                                                                             ب) كمتر مي‌شود

ج) تغيير نمي‌كند                                                                                                د) بستگي به منحني مشخصه پمپ دارد

 

۱۶۷ – دريك هوارسان، هواي ورودي با دماي خشك ۱۰۰ درجه فارنهايت و دماي مرطوب ۵/۷۲ درجه فارنهايت و رطوبت نسبي ۳۰ درصد و نقطه شبنم ۵/۶۳ درجه فارنهايت از كويل سرد كننده با آب ورودي ۴۵ و خروجي ۵۵ درجه فارنهايت عبور مي‌كند. كداميك از گزينه هاي زير درست است؟

الف) نقطه شبنم ميتواند ۶۵ درجه فارنهايت باشد

ب) نقطه شبنم ميتواند ۵۵ درجه فارنهايت باشد

ج) نقطه شبنم ميتواند ۴۵ درجه فارنهايت باشد

د) نقطه شبنم ميتواند ۳۵ درجه فارنهايت باشد

 

۱۶۸ – به منظور تعويض هواي طبيعي و نيز تخليه دود ( به هنگام آتش سوزي ) سطح بازشو مستقيم هر قسمت از ساختمان ( هر اتاق ) به
هواي خارج حداقل چقدر است؟

الف) ۲ در صد سطح اتاق                                                                                   ب) ۴ درصد سطح اتاق

ج) ۲/۱ متر مربع                                                                                                                د) ۵/۱ متر مربع

 

۱۶۹ – انشعاب كانال هوا، در فاصله هاي بين كانال اصلي رفت و هر دريچه هوا، ممكن است از نوع كانال گرد انعطاف پذير باشد. حداكثر طول مجاز‌اين كانال چقدر است؟

الف) ۲۵/۴ متر                                                                                                    ب) ۵/۳ متر

ج) ۸ متر                                                                                                                                د) محدوديت ندارد

 

۱۷۰- اختلاف دماي هواي كانال و هواي خارج از آن اگر از چند درجه سانتيگراد كمتر باشد، ديگر لازم نيست كانال هوا عايق گرمايي داشته باشد

الف) ۹/۱۴                                                                                                           ب) ۱/۱۳

ج) ۱۱                                                                                                                    د) ۳/۸

 

۱۷۱ – در محل عبور كانال هوا از ديوار آتش كه دو منطقه ي آتش را از هم جدا مي‌كند، محل دقيق دمپر آتش كجاست؟

الف) به فاصله ۵ سانتيمتراز ديوار                                                                    ب) به فاصله ۵ سانتيمتر بعد از ديوار

ج) روي ديوار                                                                                                      د)محدوديت ندارد

 

۱۷۲- حداقل فاصله قائم بين فيلتر روغني داخل هود و رويه دستگاه پخت بايد باشد؟

الف) ۱۰۰ و ۱۲۰ سانتيمتر                                                                                 ب) ۸۰ و ۱۰۰ سانتيمتر

ج) ۶۰ و ۸۰ سانتيمتر                                                                                          د) محدوديت ندارد

 

۱۷۳ – فاصله افقي دهانه تخليه هواي آلوده روي بام ( از جمله هودهاي آشپزخانه ) از هر دهانه‌اي با ساختمان حداقل چقدر باشد؟

الف) ۶متر                                                                                             ب) ۵ متر

ج) ۳ متر                                                                                                                د) ۲ متر

 

۱۷۴ – حداقل فاصله بخاري اتاقي، با سوخت مايع يا جامد، از مواد سوختني بايد چقدر باشد؟ ( از بالا – از جلو – از اطراف )

الف) ۹۰-۹۰-۹۰ سانتيمتر            

ب) ۹۰-۹۰-۴۵ سانتيمتر

ج) ۹۰-۴۵-۴۵ سانتيمتر

د) ۴۵-۴۵-۴۵ سانتيمتر

 

۱۷۵- اگر دستگاه تاسيساتي تا لبه بام نصب شود فاصله افقي آن تا لبه بام از چه اندازه كمتر باشد، لازم است با ديوار حائلي دست كم به ارتفاع ۹۰ سانتيمتر حفاظت شود؟

الف) ۵/۰ متر                                                                                       ب) ۱ متر

ج) ۲ متر                                                                                                                د) ۳ متر

 

۱۷۶ – حداقل فاصله بخاري گازي اتاقي از مواد سوختني بايد چقدر باشد؟ ( از بالا – از جلو – از اطراف )

الف) ۹۰-۹۰-۹۰ سانتيمتر

ب) ۹۰-۹۰-۴۵ سانتيمتر

ج) ۹۰-۴۵-۴۵ سانتيمتر

د) ۴۵-۴۵-۴۵ سانتيمتر

 

۱۷۷ – دودكش قائم با مكش طبيعي، اگر لازم شود بين راه دو خم داشته باشد، شيب قسمت دو خم به طرف دستگاه نبايد از ارقام زير كمتر باشد

الف) ۱۵ درجه                                                                                     ب) ۳۰ درجه

ج) ۴۵ درجه                                                                                         د) ۶۰ درجه

 

۱۷۸ – دودكش با مكش طبيعي، طول كل قسمت افقي دودكش ( لوله رابط ) نسبت به طول قسمت قائم نبايد از چند درصد بيشتر باشد؟

الف) ۳۰ درصد                                                                                    ب) ۴۰ درصد

ج) ۵۰ درصد                                                                                        د) ۷۵ درصد

 

۱۷۹ – دهانه خروجي دودكش قائم فلزي با دماي پايين در روي بام بايد از هر نقطه ساختمان به شعاع ۳ متر حداقل چقدر بالا باشد؟

الف) ۵۰ سانتيمتر                                                                                                ب) ۶۰ سانتيمتر

ج) ۷۵ سانتيمتر                                                                                    د) ۱۰۰ سانتيمتر

 

۱۸۰ – دهانه خروجي دودكش قائم فلزي با دماي متوسط در روي بام بايد از هر نقطه ساختمان به شعاع ۵/۷ متر حداقل چقدر بالاتر باشد؟

الف) ۱ متر                                                                                            ب) ۲ متر

ج) ۳ متر                                                                                                                د) ۴ متر

 

۱۸۱ – اگر مخزن سوخت مايع در خارج ازساختمان روي زمين نصب شود، حداكثر گنجايش مجاز آن چقدر است /

الف) ۲۵۰۰ ليتر                                                                                   ب) ۳۰۰۰ ليتر

ج) ۳۵۰۰ ليتر                                                                                       د) ۴۰۰۰ ليتر

 

۱۸۲ – حداكثر گنجايش مخزن روزانه سوخت مايع كه در فضاي موتورخانه نصب مي‌شود، چقدر است؟

الف) ۲۰۰۰ ليتر                                                                                   ب) ۱۰۰۰ ليتر

ج) ۴۸۰ ليتر                                                                                         د) ۲۴۰ ليتر

 

۱۸۳ – در تاسيسات گرمايي با آب گرم كننده حداكثر فشار كار سيستم ( فشار طراحي ) كدام است؟

الف) فشار پمپ

ب) فشار تنظيم شير اطمينان

ج) حداكثر فشار كار مجاز مصالح لوله‌كشي

د) ارتفاع ساختمان

 

۱۸۴ – حداكثر فشار كار سيستمي ( فشار طراحي ) A  انتخاب شده است. حداكثر فشار كار مجاز مصالح لوله‌كشي (B ) چه نسبتي با آن دارد؟

الف) A=B

ب)A>B

ج) B>A

د) هيچ نسبتي باهم ندارند

 

۱۸۵ – حداكثر گنجايش مخزن روزانه سوخت مايع، كه در موتورخانه نصب مي‌شود چقدر است؟

الف) ۲۴۰ ليتر                                                                                      ب) ۴۸۰ ليتر

ج) ۷۵۰ ليتر                                                                                         د) ۱۰۰۰ ليتر

 

۱۸۶ – در تاسيسات گرمايي با آب گرم كننده و دماي پايين حداكثر محدوده دما و فشار چقدر است؟

الف) ۱۱۰ درجه سانتيگراد – ۸ بار

ب) ۱۲۰ درجه سانتيگراد – ۱۱ بار

ج) ۱۲۵ درجه سانتيگراد – ۱۰ بار

د) ۱۲۵ درجه سانتيگراد – ۱۱ بار

 

۱۸۷- انرژي پمپاژ در سيستم آب سرد كننده با اختلاف دماي ۱۰ درجه فارنهايت A فرض مي‌شود. اگر اختلاف دما را به ۱۵ درجه فارنهايت برسانيم انرژي پمپاژ به چند درصد A ميرسد ؟

الف) ۳۵ درصد                                                                    ب) ۴۵ درصد

ج) ۵۶ درصد                                                                        د) ۳۰ درصد

 

۱۸۸- چنانچه دور پروانه يك پمپ ۱۸۰۰ دور در دقيقه با فشار خروجي ۶۰ پوند، به ۳۶۰۰ دور در دقيقه افزايش يابد، فشار خروجي آن چقدر خواهد شد؟

الف) ۲۴۰ پوند                                                                     ب) ۳۶۰ پوند

ج) ۱۲۰ پوند                                                                         د) ۴۸۰ پوند

 

۱۸۹- ظرفيت برودتي چيلري كه در هر دقيقه ۱۰۰ گالن آب را به ۲۰ درجه فانهايت خنك مي‌كند چقدر است؟

الف) ۵۰ تن                                                                           ب) ۶۲ تن

ج) ۸۴ تن                                                                              د) هيچكدام

 

۱۹۰ – در لوله‌كشي آب گرم كننده و آب سرد كننده حداكثر تا چه قطر نامي از لوله، اتصال ممكن است از نوع دنده‌اي باشد؟

الف) ۵/۱‌اينچ                                                                      ب) ۲‌اينچ

ج) ۵/۲‌اينچ                                                                          د) ۴‌اينچ

 

۱۹۱- در تحول(SENSIBLE COOLIN ) بر روي كويل هاي سرمايي، كداميك از شرايط هوا ثابت باقي ميماند؟

الف) رطوبت نسبي هوا

ب) مقدار آنتالپي هوا

ج) نسبت وزني رطوبت به هوا

د) دماي مرطوب هوا

 

۱۹۲- در اتاقي كه به سمت شرق پنجره دارد، معمولاً حداكثر بار سرمايي( REAK ) در چه ساعاتي از شبانه روز اتفاق مي افتد؟

الف) صبح                                                                             ب) ظهر

ج) بعد از ظهر                                                                      د) شب

 

۱۹۳ – در سيستمي دو عدد پمپ هم ظرفيت به طور موازي نصب شده است. اگر تنها يكي از پمپها راه اندازي شود مقدار آبدهي آن چه تغييري مي‌كند؟

الف) تغيير نمي‌كند

ب) نصف آبدهي كل سيستم

ج) كمتر از نصف آبدهي كل سيستم

د) بيش از نصف آبدهي كل سيستم

 

۱۹۴ – مقدارآب و فشار خروجي هر شير آتش نشاني در سيستم ( HOSE REEL ) در استاندارد BSI چقدر است؟

الف) ۱۰۰ ليتر در دقيقه – ۴ بار

ب) ۷۵ ليتر در دقيقه – ۳ بار

ج) ۴۵ ليتر در دقيقه – ۲ بار

د) ۲۸ ليتر در دقيقه – ۲ بار

 

۱۹۵ – در فضاهاي داخلي ساختمان كه هيچ جدار و پنجره خارجي ندارند بار گرمايي ( زمستان ) و بار سرمايي ( تابستان ) چه نسبتي باهم دارند؟ (بدون احتساب با روشنايي و جمعيت )

الف) باهم برابرند                                                                               ب) بار گرمايي صفر است

ج) بار گرمايي بيشتر است                                                                د) بار سرمايي صفر است

 

۱۹۶- دريك بادزن سانتريفوژ با دور ۳۸۲ RPM ، توان ترمزي ۵/۱۰ BHP است، اگر دور آن را به ۴۴۰ RPM برسانيم، ۴۴۰RPM توان ترمزي(BHP ) چقدر خواهد شد؟

الف) ۱/۱۶                                                                           ب) ۹/۱۳

ج) ۱/۱۲                                                                                               د) ۵/۱۸

 

۱۹۷- كداميك از مبردهاي ( REFRIGERANTS ) زير ضرر بيشتري به لايه ازن ميزنند؟

الف) NH3                                                                             ب) a134

ج) ۱۲-R                                                                                             د) ۲۲-R

 

۱۹۸- ظرفيت سرمايي محسوس فن كويل در ارتفاع ۲۰۰۰ متر از سطح دريا، نسبت به ظرفيت استاندارد آن ( در سطح دريا ) چه تغييري مي‌كند

الف) كم مي‌شود                                                                  ب) زياد مي‌شود

ج) تغيير نمي‌كند                                                                                د) دو برابر مي‌شود

 

۱۹۹- در يك سيستم باز، حجم مخزن انبساط چند درصد حجم آب سيستم است؟

الف) ۳ درصد                                                                       ب) ۵ درصد

ج) ۱۰ درصد                                                                        د) ۷ درصد