نمونه سؤال و تست آزمون تأسيسات مكانيكي و دیگ بخار-بخش دوم

نمونه سؤال و تست آزمون تأسيسات مكانيكي (گرمایی – سرمایی ) و دیگ بخار-بخش دوم

۲۰۰- در تاسيسات گرمايي با آب گرم كننده و در تاسيسات سرمايي با آب سرد كننده، فشار آزمايش باآب نسبت به فشار كار طراحي چقدر بايد باشد؟

الف) ۱ برابر           ب) ۵/۱ برابر

ج) ۸/۱ برابر                د) ۲ برابر

 

۲۰۱- به منظور تعويض طبيعي و نيز تخليه دود ( به هنگام آتش سوزي ) سطح بازشو مستقيم هر اتاق به هواي آزاد نسبت به سطح آن اتاق، حداقل چقدر باشد؟

الف) ۲ درصد                  ب) ۳ درصد

ج) ۴ درصد                د) ۵ درصد

 

۲۰۲- فاصله افقي دهانه تخليه هواي آلوده روي بام ( از جمله هودهاي آشپزخانه ) از هر دهانه باز ساختمان :

الف) ۳ متر          ب) ۵ متر

ج) ۸ متر                  د) ۱۰ متر

 

۲۰۳- اختلاف دماي هواي داخل كانال و هواي خارج آن، اگر از چند درجه كمتر باشد ديگر لازم نيست كانال هوا عايق گرمايي داشته باشد

الف) ۹/۱۳ درجه سانتيگراد ( ۲۵ درجه فارنهايت )

ب) ۱/۱۱ درجه سانتيگراد ( ۲۰ درجه فارنهايت )

ج) ۳/۸ درجه سانتيگراد ( ۱۵ درجه فارنهايت )

د) ۶/۶ درجه سانتيگراد ( ۱۲ درجه فارنهايت )

 

۲۰۴ – چه سيستمهايي ميتوانند در فصل گرم و فصل سرد دماي مورد نياز فضاهاي داخلي ساختمان ( بدون پنجره و جدار خارجي ) را تامين كنند

الف) فن كويل دو لوله‌اي

ب) هوارسان

ج) فن كويل چهار لوله‌اي

د) ب و ج

۲۰۵- براي انتخاب مصالح لوله‌كشي در تاسيسات گرمايي بايد به حداكثر فشار كار مجاز آنها توجه كرد كه در استاندارد مربوطه جدول شده و يا روي هر يك از اجزاي لوله‌كشي نقش شده است. حداكثر فشار كار مجاز اجزاي لوله‌كشي با تغيير چه عاملي تغيير مي‌كند؟

الف) با افزايش دما كم مي‌شود

ب) با افزايش دما زياد مي‌شود

ج) با افزايش فشار تغيير مي‌كند

د) همواره ثابت است

 

۲۰۶ – مناسب ترين روش براي متعادل كردن مقدار جريان آب فن كويل هاي متعدد يك ساختمان كدام است؟

الف) نصب شير تعادل روي هر انشعاب

ب) لوله‌كشي برگشت معكوس ( REVERSE RETURN )

ج) نصب شير جريان ثابت ( CONSTANT FLOW ) روي هر فن كويل

د) الف و ب

 

۲۰۷- در انتخاب ظرفيت ديگ آب گرم تاسيسات گرمايي علاوه بر بار گرمايي ساختمان چه بارهاي ديگري بايد اضافه شود؟

الف) اتلاف گرمايي لوله‌كشي

ب) نشت

ج) WARM-UP

د) هر سه مورد

 

۲۰۸- كداميك از سيستمهاي زير امكان كنترل دقيق رطوبت هوا را در فضاهاي ساختمان دارند؟

الف) هوا رساني با كويل باز گرم كن                      ب) هوارساني چند منطقه‌اي

ج) فن كويل دو لوله‌اي                            د) فن كويل چهار لوله‌اي

 

۲۰۹- كداميك از سيستم‌هاي زير صرفه‌جويي بيشتري در مصرف انرژي تاسيسات تهويه مطبوع ساختمان دارند؟

الف) فن كويل                                                ب) هوا رسان چند منطقه‌اي

ج) هوا رساني با كويل باز گرم كن                          د) سيستم حجم متغير هوا ( VAV )

 

۲۱۰- درفصل سرد، كه دماي هواي بيرون، پشت پنجره هاي اتاق، پايين است : غالباً نميتوان رطوبت نسبي هواي داخل اتاق را در حد مورد نياز انتخاب كرد، چون شيشه عرق مي‌كند. چه راه حل هايي براي مقابله با‌اين مشكل هست؟

الف) دماي اتاق را بالا ببريم                           ب) رطوبت نسبي پايين تري انتخاب كنيم

ج) شيشه دو جداره باشد                       د) راه حلي ندارد

 

۲۱۱- پديده كاويتاسيون در پمپ ها به كدام علت اتفاق مي افتد؟

الف) فشار خروجي پمپ بيش از حد لازم است

ب) دور پمپ بيش از حد لازم است

ج) قدرت موتور كمتر از مقدار مورد نياز است

د) فشار در مكش پمپ كمتر از حد لازم است

 

۲۱۲- فاصله افقي دهانه تخليه هواي آلوده روي بام ( از جمله هودهاي آشپزخانه ) از هر دهانه بازساختمان حداقل چقدر باشد؟

الف) ۳ متر            ب) ۵ متر

ج) ۷ متر                    د) ۹ متر

 

۲۱۳- اختلاف دماي هواي كانال و هواي خارج از آن اگر از چند درجه كمتر باشد، ديگر لازم نيست كانال هوا عايق گرمايي داشته باشد

الف) ۹/۱۳ درجه سانتي گراد ( ۲۵ درجه فارنهايت )

ب) ۳/۸ درجه سانتي گراد ( ۱۵ درجه فارنهايت )

ج) ۱/۱۱ درجه سانتي گراد ( ۲۰ درجه فارنهايت )

د) ۶/۶ درجه سانتي گراد ( ۱۲ درجه فارنهايت )

 

۲۱۴- درفصل سرد كه دماي هواي بيرون پشت پنجره هاي اتاق پايين است، غالباً نميتوان رطوبت نسبي هواي داخل اتاق را در حد مورد نياز انتخاب كرد، چون شيشه از داخل عرق مي‌كند. چه راه حلهايي براي مقابله با‌اين مشكل وجود دارد؟

الف) دماي اتاق را بالا ببريم

ب) رطوبت نسبي پايين تري را انتخاب كنيم

ج) شيشه دو جداره باشد

د) راه حلي وجود ندارد

 

۲۱۵ – در سيستم توزيع انرژي با آب گرم كننده و دماي ۳۵۰ درجه فارنهايت فشار سيستم بايد حداقل چقدر بالاتر از فشار اشباع باشد، تا از تغيير فاز مايع ( FLASHING ) جلوگيري شود؟

الف) ۳۰ PSIG                       ب) ۲۰ SPIG

ج) ۱۰ SPIG                       د) كمي بالاتر از فشار اشباع

 

۲۱۶- درفضاي داخلي ساختمان كه هيچ جدار و پنجره خارجي ندارد، بار گرمايي ( زمستان ) و بار سرمايي ( تابستان ) چه نسبتي باهم دارند

الف) با هم برابرند       ب) بار گرمايي صفر است

ج) بار سرمايي صفر است          د) بار گرمايي بيشتر است

 

۲۱۷- در تعويض هوا يا تهويه مطبوع فضاهاي داخل ساختمان، بازگرداني ( RECIRCULATION ) هواي كدام فضاها مجاز نيست؟

الف) توالت و حمام                             ب) آشپزخانه و آبدارخانه

ج) رختكن                                     د) الف، ب، ج

 

۲۱۸- حداقل مقدار هوادهي دريافتي از بيرون ( OUTDOOR AIR ) براي هر نفر در اتاق دفتر كار چقدر بايد باشد؟

الف) ۵ ليتر در ثانيه ( ۱۰ فوت مكعب در دقيقه )

ب) ۵/۷ ليتر در ثانيه ( ۱۵ فوت مكعب در دقيقه )

ج) ۱۰ ليتر در ثانيه ( ۲۰ فوت مكعب در دقيقه )

د) ۵/۱۲ ليتر در ثانيه ( ۲۵ فوت مكعب در دقيقه )

 

۲۱۹ – سقف يا كف كاذب راهرو مجاز نيست كه به عنوان پلنوم هواي برگشت به كار رود مگر در شرايط زير :

الف) راهرو به عنوان يك منطقه، با مقاومت معيني در برابر آتش، طراحي نشده باشد.

ب) راهرو با مصالحي با همان درجه مقاومت در برابر آتش از پلنوم سقف يا كف كاذب جدا باشد

ج) راهرو براي ۵/۱ ساعت مقاومت در برابر آتش طراحي شده باشد

د) الف و ب

 

۲۲۰-در ساخت و نصب كانالهاي رفت، برگشت و تخليه درزبندي كانال براي جلوگيري از نشت هوا اهميت دارد. حداكثر مقدار نشت مجاز هوا در يك سيستم چقدر است؟

الف) ۲ درصد                                                                                       ب) ۵ درصد

ج) ۱۰ درصد                                                                                        د) هيچ نشتي مجاز نيست

 

۲۲۱- ظرفيت تخليه شير اطمينان ديگ آبگرم يا دیگ بخار دست كم چقدر بايد باشد؟

الف) دست كم ۲‌اينچ                                                                           ب) دست كم ۳‌اينچ

ج) دست كم برابر ظرفيت ديگ                                                       د) براي مدت ۱۵ دقيقه تخليه

 

۲۲۲- كولر تبخيري ( آبي ) بايد در جايي نصب شود كه در اطراف آن فضاي دست رسي وجود داشته باشد. حداقل فضاي دست رسي چقدر بايد باشد؟

الف) ۴۰ سانتيمتر              ب) ۵۰ سانتيمتر

ج) ۶۰ سانتيمتر           د) ۷۵ سانتيمتر

 

۲۲۳- اگر ساختمان بادرزبندي معمولي باشد و حجم فضاي محل نصب دستگاه با سوخت مايع يا گاز كمتر از يك متر مكعب براي هر ۱۷۷ كيلوكالري درساعت ( BTU/h 1000 ـ cu.ft 50 ) نباشد، تامين هواي احتراق به طور طبيعي با نفوذ هوا به داخل امكان پذير است. در چه حالتي تامين طبيعي هوا كافي نيست و هواي احتراق بايد از بيرون ساختمان تامين شود؟

الف) اگر حجم فضاي محل نصب كم تر از Kcal/h 177 ـ ۱ باشد.

ب) اگر ساختمان بادرزبندي هوا بند باشد

ج) اگر ظرفيت دستگاه بيش از kcal/h 50000 باشد

د) الف و ب

 

۲۲۴- دودكش مشترك براي دستگاه‌ها با سوخت مايع يا گاز كه در طبقات مختلف ساختمان نصب شده باشند، مجاز نيست، مگر در شرايط زير:

الف) محل نصب دستگاه ها فقط از خارج ساختمان دست رسي داشته باشد

ب) دودكش مشترك در طول مسير قائم دو خم نداشته باشد

ج) ظرفيت هيچ يك از دستگاه‌ها از kcal/h 50000 بيشتر نباشد

د) ب و ج

 

۲۲۵-در داخل لوله رابط دودكش، جز لوازم كنترل و‌ايمني، هيچ مانعي از جمله دمپر دستي نبايد نصب شود. در چه شرايطي ميتوان در داخل لوله رابط دمپر خودكار نصب كرد؟

الف) قطر لوله رابط بيشتر از ۴۰ سانتيمتر باشد                                           ب) دستگاه گازسوز نباشد

ج) دمپر خودكاربا مشعل دستگاه مرتبط ووابسته باشد                              د) هيچ كدام

 

۲۲۶- اگر گنجايش مخزن سوخت مايع بيش از ۲۵۰۰ ليتر باشد و در داخل ساختمان قرار گيرد، بايد در محل جداگانه و محصور نصب شود. جه شرايط ديگري بايد رعايت شود؟

الف) جدارهاي اتاق محل نصب مخزن بايد سه ساعت در برابر آتش مقاوم باشد

ب) درب ورودي اتاق محل نصب مخزن بايد فقط به خارج باز شود

ج) انتقال سوخت از مخزن به مشعل دستگاه بايد به كمك پمپ صورت گيرد

د) الف و ب و ج

 

۲۲۷-‌ايا دفن لوله و ديگر اجزاي لوله‌كشي در داخل مصالح ساختماني ( زير كف سازي، در داخل ديوار ) مجاز است؟

الف) فيتينگ و شير مجاز نيست

ب) لوله و فيتينگ مجاز نيست

ج) هيچ لوله‌اي مجاز نيست

د) ب و ج

 

۲۲۸- اگر دو پمپ به طور موازي نصب شوند نقطه كاركرد مشترك آنها كدام است؟

الف) نقطه A                  ب) نقطه B

ج) نقطه D                    د) نقطه C

در شكل صفحه بعد منحني پمپ نمايش داده شده است.

 

۲۲۹-اگر دو پمپ به طور موازي نصب شوند ولي فقط يك پمپ كاركند، نقطه كار آن كدام است؟

الف) نقطه C                 ب) نقطه B

ج) نقطه A                      د) نقطه D

 

۲۳۰-اگر دو پمپ به طور سري نصب شوند كاركرد مشترك آنها كدام است؟

الف) نقطه A                      ب) نقطه B

ج) نقطه E                         د) نقطه D

 

۲۳۱- اگر دو پمپ به طور سري نصب شوند ولي فقط يك پمپ كار كند، نقطه كار آن كدام است؟

الف) نقطه A                 ب) نقطه C

ج) نقطه E                 د) نقطه D

 

۲۳۲- وقتي در حالت موازي هر دو پمپ كار مي‌كند نقطه كاركرد هر يك از پمپ ها كدام است؟

الف) نقطه A                 ب) نقطه C

ج) نقطه C                     د) نقطه D

 

۲۳۳- وقتي در حالت سري هر دو پمپ كار مي‌كند نقطه كاركرد هر يك از پمپ ها كدام است؟

الف) نقطه D           ب) نقطه A

ج) نقطه E            د) نقطه C

در شكل زير : دياگرام يك مخزن ذخيره آب بهداشتي و اتصالات آن نشان داده شده است.

V=هواكش                            M.H=دريچه‌آدم‌رو                                            S=شيربرقي‌سلونوئيدي                     O.F=لوله‌سرريزآب                            

D=لوله‌تخليه‌مخزن                             D.L=لوله خروج آب                          F.L= لوله ورود آب                                            H.L=سطح‌بالاي‌آب

L.LA=اعلام‌خبرسطح‌پايين               H.L.A=اعلام‌خبرسطح‌بالا                 L.L=سطح پايين آب

 

۲۳۴- تراز سطح آب، لوله ورود آب و سر ريز نسبت به هم حداقل ۴۰ ميليمتر بايد فاصله داشته باشند. از بالا به پايين به چه ترتيب قرار گيرند

الف) لوله سرريز – لوله ورود – سطح آب                     ب) لوله ورود – لوله سرريز – سطح آب

ج) لوله سرريز – سطح آب – لوله ورود                                         د) سطح آب – لوله سرريز – لوله ورود

 

۲۳۵- روي لوله سرريز (O.F ) شير قطع و وصل كجا بايد نصب شود؟

الف) نزديك مخزن                                                             ب) در انتهاي لوله نزديك به محل تخليه

ج) نصب شير مجاز نيست                                                   د) فرق ندارد

 

۲۳۶- از چه گنجايشي بيشتر لوله ورود آب ( F.L ) و لوله خروج آب ( D.L ) بايد در دو طرف مخزن به آن متصل شوند؟

الف) ۳۰۰۰ ليتر                                                                                   ب) ۲۵۰۰ ليتر

ج) ۲۰۰۰ ليتر                                                                                       د) ۱۰۰۰ ليتر

 

۲۳۷- ازچه گنجايشي بيشتر مخزن ذخيره آب بايد دست كم دو عدد باشد كه به طور موازي نصب شوند؟

الف) ۴۰۰۰۰ ليتر                                                                                                ب) ۶۰۰۰ لينتر

ج) ۸۰۰۰ ليتر                                                                                       د) ۱۰۰۰ ليتر

 

۲۳۸- چه نكاتي بايد در مورد لوله سرريز مخزن ( O.F ) رعايت شود؟

الف) لوله نبايد از نوع قابل انعطاف باشد                                      ب) انتهاي لوله بايد دست كم ۱۵ سانتيمتر ازنقطه تخليه بالاتر و دورتر باشد

ج)‌اين لوله بايد در برابر يخ زدن حفاظت شود                            د) الف و ب و ج ( هر سه )

در شكل صفحه بعد : دياگرام يك سيستم آب گرم با دماي پايين، شامل ديگ آب گرم، پمپ گردش آب گرم كننده، رادياتور و مخزن انبساط بسته نشان داده شده است : ( فشار سيستم قبل از پر كردن آتمسفريك است )

 

۲۳۹-مناسب ترين محل نصب پمپ كدام نقطه است؟

الف) نقطه M                                                                                        ب) نقطه N

ج) بين ديگ بخار و جدا كننده هوا                                                                          د) فرقي نمي‌كند

 

۲۴۰- دررابطه رياضي حجم مخزن انبساط بسته ( Vt ) تعريف Pf كدام است؟

الف) فشار سيستم در مخزن انبساط وقتي با آب سرد كاملاً پر شود

ب) فشار سيستم در مخزن انبساط در حالت گرم

ج) فشار سيستم در مخزن انبساط وقتي با آب سرد كاملاً پر و هواگيري شود

د) فشار مطلق سيستم در مخزن انبساط وقتي با آب سرد كاملاً پر و هواگيري شود

 

۲۴۱-در رابطه رياضي حجم مخزن انبساط بسته ( Vt ) تعريف Po كدام است؟

الف) حداكثر فشار كار سيستم وقتي گرم مي‌شود

ب) حداكثر فشار كار سيستم وقتي گرم مي‌شود و تبديل آن به فشار مطلق

ج) فشار تنظيم شير اطمينان و تبديل آن به فشار مطلق

د) ب و ج هر دو

                                                                                                               

۲۴۲- در مخزن انبساط بسته ترازهاي آب هم ارز كدام فشار است؟

الف) تراز ۱ هم ارز Pf ـ تراز ۲ هم ارز Po – تراز ۳ هم ارز Pa

ب) تراز ۱ هم ارز Po – ترا ز ۲ هم ارز Pa – تراز ۳ هم ارز Pf

ج) تراز ۱ هم ارز Po – تراز ۲ هم ارز Pf- تراز ۳ هم ارز Pa

د) تراز ۱ هم ارز Pa – تراز ۲ هم ارز Pf – تراز ۳ هم ارز Po

 

۲۴۳- اگر اندازه h كوچكتر شود حجم مخزن انبساط بسته چه تغييري مي‌كند؟

الف) كوچك تر مي‌شود                                                                     ب) بزرگتر مي‌شود

ج) تغيير نمي‌كند                                                                                                د) به هم ارتباط ندارند

در شكل زير دياگرام يك سيستم آب گرم با دماي پايين شامل ديگ آب گرم، پمپ گردش آب گرم كننده رادياتور و مخزن انبساط نشان داده شده است.

Z = نقطه اتصال لوله مخزن انبساط به سيستم                               OEXT= مخزن انبساط باز                 R= رادياتور

C.W=اتصال آب سرد ( پركن )                                        S.G= آب نماي مخزن                        D= سرريز مخزن

C.L=لوله گردش آب گرم                                                                P= پمپ گردش آب                            v= هواكش

B= ديگ آبگرم با دماي پايين ( ۸۲تا۱۸۰درجه فارنهايت)       h : اختلاف‌ارتفاع‌تراز‌ازسطح‌آب‌درمخزن‌ انبساط و بالاترين رادياتور

EXL= لوله اتصال به مخزن                                                              H : اختلاف ارتفاع ترازنصب‌پمپ‌وسطح ‌آب در مخزن انبساط

 

۲۴۴- مناسب ترين نقطه محل نصب پمپ كدام است؟

الف) نقطه N                                                                                         ب) نقطه M

ج) M , N فرق نمي‌كند                                                                       د) هيچ كدام

 

۲۴۵- نقطه Z را THE POINT OF NO PRESSURE CHANGE گويند. معني آن چيست؟

الف) يعني اگر ديگ روشن يا خاموش باشد فشار نقطه Z تغيير نمي‌كند.

ب ) يعني با تغيير دماي آب فشار نقطه Z تغيير نمي‌كند.

ج) يعني اگر پمپ روشن يا خاموش باشد فشار نقطه Z تغيير نمي‌كند.

د) الف و ب هر دو

 

۲۴۶- اگر پمپ در نقطه N نصب شود ارتفاع h چقدر باشد تا رادياتورهاي بالاترين طبقه را بتوان هواگيري كرد؟

الف) ارتفاع h بايد از فشار پمپ ( HEAD ) در بالاترين رادياتورها بيشتر باشد

ب) ارتفاع h بايد كم تر از ۳ متر نباشد

ج) ارتفاع h بايد كم تر از ۵ متر نباشد

د) ارتفاع h بايد دست كم نصف ارتفاع h باشد

 

۲۴۷- نكات منفي انتخاب و نصب مخزن انبساط باز روي بام كدام است؟

الف) اتلاف انرژي و خطر يخ زدن                                                  ب) خوردگي

ج) محدوديت فشار و دماي سيستم                                                  د) الف وب و ج هر سه

 

۲۴۸- لوله گردش آب گرم (CIRCULATING LINE ) C.L از مخزن انبساط به كدام نقطه سيستم متصل شود، مناسب است؟ (پمپ در نقطه M نصب شده )

الف) بين Z و پمپ

ب) بعد از نقطه M ( نقطه نصب پمپ )

ج) به لوله برگشت نزديك ديگ

د) فرق نمي‌كند

در شكل بعد، دياگرام يك سيستم توليد بخار كم فشار، شامل ديگ بخار، مخزن كدانسيت و پمپ كندانسيت نشان داده شده است :

 

۲۴۹- حداكثر فشار بخار در سيستم بخار كم فشار چقدر است؟

الف) يك بار                                                                                         ب) ۱۵ پوند بر‌اينچ مربع

ج) ۳۰ پوند بر‌اينچ مربع                                                                    د) الف و ب هر دو