اكونومايزر در بویلر و دیگ بخار

اكونومايزر

در سیستم های تولید بخار خصوصاً در طرح واتر تیوب، پس از این كه گازهای كوره قسمتی از حرارت خود را به لوله های آب یا دیواره های آبی (و سوپر هیترها و ری هیترها) می دهند، هنوز مقدار قابل توجهی انرژی حرارتی دارند. اگر این انرژی همراه گازهای احتراق از دودكش تخلیه شود، از نظر اقتصادی و از نظر راندمان دیگ بخار، مقرون به صرفه نخواهد بود. به همین جهت از طریق یك اكونومایزر، از حرارت باقی مانده استفاده می كنند.

چرا به آن اکونومایزر می گویند؟

در حقیقت چون برای صرفه جویی در مصرف سوخت،این قسمت را به بویلر و دیگ های بخار اضافه كرده اند، آن را صرفه جویی كننده یا اكونومایزر نامگذاری کرده اند.

یک اکونومایزر در دیگ بخار چیست؟

یک دستگاه اكونومایزر را می توان به عنوان یك هیتر آب تغذیه دیگ بخار محاسبه كرد، زیرا آخرین هیتر آب تغذیه قبل از ورود آن به درام یا داخل مخزن بویلر و دیگ بخار است.

یک اكونومایزر از تعدادی لوله های سری ساخته شده است که در آخرین مرحله عبور حرارت در دیگ بخار، در مسیر گازهای حاصل از احتراق قرار می گیرد و آب تغذیه ورودی بویلر بخار را گرم می كند.

اصولاً این لوله ها به طور جداگانه یا به صورت حجمی قرار گرفته اند و به وسیله یك سری لوله های خمیده كوچك یا زانویی به یكدیگر وصل می شوند و عمده این اتصالات،به روش جوشكاری به یکدیگر متصل شده است.

اکونومایزر

این لوله های خمیده رادر اصطلاح فنی، خم های اكونومایزر می گویند. آب در ابتدا به قسمت تحتانی یاسرد وارد می شود و از لوله ها گذشته به قسمت بالایی كه گرم ترین قسمت است، می رسد و آنگاه وارد هدر خروجی آن می گردد، سپس به درام می ریزد.