اكونومايزر در بویلر و دیگ بخار

اكونومايزر

در سیستم های تولید بخار خصوصاً در طرح واتر تیوب، پس از اين كه گازهاي كوره قسمتي از حرارت خود را به لوله هاي آب يا ديواره هاي آبي (و سوپر هيترها و ري هيترها) مي دهند، هنوز مقدار قابل توجهي انرژي حرارتي دارند. اگر اين انرژي همراه گازهاي احتراق از دودكش تخليه شود، از نظر اقتصادي و از نظر راندمان ديگ بخار، مقرون به صرفه نخواهد بود. به همين جهت از طريق يك اكونومايزر ، از حرارت باقي مانده استفاده مي كنند.

چرا به آن اکونومایزر می گویند؟

در حقیقت چون براي صرفه جويي در مصرف سوخت ،اين قسمت را به بویلر و ديگ هاي بخار اضافه كرده اند، آن را صرفه جويي كننده يا اكونومايزر نامگذاری کرده اند.

یک اکونومایزر در دیگ بخار چیست؟

یک دستگاه اكونومايزر را مي توان به عنوان يك هيتر آب تغذيه دیگ بخار محاسبه كرد، زيرا آخرين هيتر آب تغذيه قبل از ورود آن به درام یا داخل مخزن بویلر و ديگ بخار است.

یک اكونومايزر از تعدادي لوله هاي سري ساخته شده است که در آخرين مرحله عبور حرارت در دیگ بخار، در مسير گازهاي حاصل از احتراق قرار مي گيرد و آب تغذيه ورودی بویلر بخار را گرم مي كند.

اصولاً این لوله ها به طور جداگانه يا به صورت حجمي قرار گرفته اند و به وسيله يك سري لوله هاي خميده كوچك يا زانويي به يكديگر وصل مي شوند و عمده اين اتصالات ،به روش جوشكاري به یکدیگر متصل شده است.

اکونومایزر

این لوله هاي خميده رادر اصطلاح فنی، خم هاي اكونومايزر مي گويند. آب در ابتدا به قسمت تحتاني ياسرد وارد مي شود و از لوله ها گذشته به قسمت بالايي كه گرم ترين قسمت است، مي رسد و آنگاه وارد هدر خروجي آن مي گردد، سپس به درام مي ريزد.