برگ آزمایش کارایی دیگ بخار مورد بهره برداری

در این قسمت می توانید برگ آزمایش کارایی دیگ بخار را مشاهده و دانلود نمایید.

برگ آزمایش کارایی دیگ بخار

برگ آزمايش کارايي تجهيزات و دستگاه هاي مورد بهره برداري
نام دستگاه:ديگ بخار                                                                                کارخانه سازنده:
شماره برگ آزمايش: تاريخ آزمايش: کد دستگاه:
شماره سريال: مدل دستگاه: محل نصب:
رديف: شرح مشخصات داده شده مشخصات موجود
۱ گذرآب ورودي            GPM
۲ فشاربخارخروجي           PSI
۳ درجه حرارت بخارخروجي     C0
۴ مقداربخاردهي
۵ دماي دود در ورود به دودکشC0                    
۶ مقدارگازکربنيک موجود در دود
۷ ميزان منواکسيد موجود در دود
۸ ميزان مصرف سوخت گازوئيل            Litre/h
۹ گازFT3/H                             
۱۰ راندمان
ملاحظات:
آزمايش کننده:

نام:

امضاء:

تاييدکننده:

نام:

امضاء

فايل word برگ تست