بروز اشكال در كار ديگ شوفاژ(ديگ آبگرم)-بخش دوم

m10-2-Mboiler.com.jpg

m10-2-Mboiler.com.jpg

– سيستم هاي جريان متغير

درسيستم هاي جريان متغيري كه داراي يك پمپ سيركولاتور هستند، شدت جريان در سيستم متناسب با بسته شدن شيرهاي كنترل كاهش مي يابد. در اين سيستم ها جهت اجتناب از بروز مشكلات بايد توجه خاصي به كنترل مشعل مبذول گردد. آنچه در زير مي آيد توصيه اي است كه در كاتالوگ يكي از سازندگان ديگ ذكر شده است:

“چنانچه سيستم از نوع جريان متغير باشد نبايد گذاشت كه شدت جريان به كمتر از ۳۰ درصد جريان كامل، افت كند. ديگ بايد به مشعل مرحله اي با تنظيم پيوسته و سنسور دماي نصب شده روي آب رفت مجهز گردد.”

چگونگي كار مشعل در سيستم چند ديگي نيز حائز اهميت است. مثلا اگر سيستم داراي دو ديگ يا مشعل دو مرحله اي باشد ممكن است لازم آيد كه هر دو مشعل قبل از قرار گرفتن در وضعيت اشتعال قوي، ابتدا در وضعيت اشتعال ضعيف كار خود را شروع كنند. بيشتر كنترل هاي جديد مشعل و سيستم هاي DDC را مي توان جهت نيل به اين مقصود، تنظيم يا برنامه ريزي كرد.

m10-2-Mboiler.com.jpg

– ديگ هاي موازي

در سيستمي كه دو يا چند ديگ به طور موازي لوله كشي شده و از يك پمپ سيركولاتور استفاده مي كنند اغلب به لحاظ طبيعت اين نوع سيستم مشكلاتي بروز مي كند. يك مثال ساده آن در شكل ۳ ملاحظه مي شود. در اين شكل بايد افت فشار بين نقاط A و  B در هر دو مسير بالا و پايين يكسان باشد. اما آنچه به چشم مي آيد اين است كه افت فشار در مسير لوله كشي به ديگ B-2 بايد خيلي بيشتر از مسير ديگ B-1 باشد.

نتيجه اين امر بيشتر بودن جريان در مسير ديگ B-1 نسبت به مسير B-2است كه اين امر ممكن است سبب گرم شدن بيش از حد آب در ديگ B-2وصدمه ديدن آن شود.با استفاده از سيستم جريات متغير مي توان از بروز اين حالت جلوگيري كرد.چنانچه نتوان سيستم را از طريق تغيير قطر لوله ها در دو مسير متعادل كرد،لازم است با استفاده از شيرهاي متعادل كننده، از تقسيم صحيح جريان در اين مسيرها در همه شرايط عملكرد اطمينان حاصل شود.

– مشكلات سيستم هاي چند ديگي لوله مشترك

نمونه اي از اين سيستم ها در شكل ۴ ملاحظه مي شود. در كتاب هندبوك ASHRAE 2000 Systems صفحه ۱۲٫۷ چنين آمده است :”در طراحي سيستم هاي مركب (اوليه-ثانويه) براي به حداقل رساندن افت فشار بايد طول لوله مشترك كوتاه و قطر آن بزرگ در نظر گرفته شود. هرگز نبايد روي لوله مشترك شير يا شير يك طرفه نصب گردد”.

m10-4-Mboiler.com.jpg

در اين سيستم (شكل۴) قطر لوله مشترك “۲ وقطر لوله اصلي سيستم”۶ است؛ طول لوله مشترك خيلي زياد است و يك شير يكطرفه، يك شير متعادل كننده و يك شير قطع مسير نيز روي آن نصب شده اند.

همانطور كه ملاحظه مي شود در اين شكل قانون ناديده گرفته شده و پمپ هاي هر يك از ديگ ها و پمپ اصلي نم توانند مستقل از يكديگر عمل كنند. جريان ديگ تحت شراي معين كاهش يافته و ديگ ها به شرايط حد بالا نزديك مي شوند حتي اگر مشعل مدوليتينگ (با تنظيم پيوسته) داشته باشند.

– محل نصب سنسور دما

محل نصب سنسورهاي  دما گاه ممكن است سبب بي نظمي يا بروز اشكال در كار ديگ گردد. متاسفانه بعضي اوقات محل نصب اين سنسورها توسط تكنسين هاي برق و براساس ملاحظات مربوط به طول سيم تعيين مي شود نه عملكرد ديگ. امكان بروز اشكال در اثر تعيين محل ناصحيح سنسور دما، در سيستم هاي اوليه-ثانويه بيشتر است.

به دليل گردش آب برگشتي از سيستم در لوله مشترك؛ ممكن است دماي خروجي از ديگ خيلي بيشتر از دماي آب رفت به سيستم باشد. بدين لحاظ براي تعيين بهترين محل نصب سنسور دما، بايد مشخصه عملكرد سيستم مورد تحليل قرار گيرد.

هنگام تعيين محل نصب سنسور هواي خارج بايد دقت شود كه اين محل تحت سايه و دور از هر عاملي باشد كه سبب به اشتباه افتادن سنسور افتادن سنسور گردد. اگر سنسور به اشتباه دما را بالاتر از ميزان واقعي احساس كند، نتيجتا دستگاه كنترل نخواهد گذاشت كه دماي آب ديگ متناسب با سردي هواي خارج افزايش يابد.

– ملاحظات ديگر

گرچه بروز اشكال در سيستم ممكن است مربوط به خود ديگ ها باشد، اما چيزهايي نيز در سيستم متصل به ديگ هستند كه مي توانند مسبب اين اشكالات باشند و در اين خصوص مثال هايي وجود دارند. وقتي مشكلي در كار سيستم گرمايش پيش آمد، بايد با فكر باز با مسئله برخورد كرده و سر فرصت كل سيستم و چگونگي ارتباط اجزاء آن با يكديگر را مورد بررسي قرار دهيم.

ترجمه و اقتباس : مهندس سيد مجتبي طباطبائي

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني