دسامبر 3, 2010
اختلالات سيستم های بخار

چهار مظنون در اختلالات سیستم های بخار

چندی پیش در سمیناری شرکت داشتم که در طول برگزاری آن شاهد ۵۰ مورد شکایت مردم از سیستمهای بخار بودم. بیشتر این شکایات مربوط به چیزهایی […]