آبان ۸, ۱۳۸۹
m1-2.Mboiler.com

محاسبات راندمان بویلر و دیگ – بخش دوم -۱۴۱-۱

ج- راندمان حرارتی و واقعی بویلر راندمان سوخت به بخار به بخار یا آب ، شاخص اندازه گیری همه جانبه راندمان حرارتی واقعی بویلر بوده که […]