نوامبر 13, 2010

اشکالات تله های بخار-۲-۱۳۰

مطلبی کامل درباره اشکالات تله های بخار که معمولا بروز می کنند و روشهای رفع هرکدام از آنها ترجمه و اقتباس:مهندس سید مجتبی طباطبایی ۶-بروز و […]
نوامبر 13, 2010

اشکالات تله های بخار-۱-۱۳۰

قسمت اول: بررسی اشکالات تله های بخار-۱-۱۳۰ ترجمه و اقتباس:مهندس سید مجتبی طباطبایی عملکرد درست تله بخار یعنی اینکه برای خروج کندانس (بخارتقطیرشده) باز شود و […]