دسامبر 14, 2009

گرمایش با استفاده از سیستم تریسینگ بخار

گرمایش با استفاده از سیستم تریسینگ بخار بسیار مرسوم بوده در بسیاری از صنایع می باشند . تریسرها در واقع لوله های نازکی می باشند که […]