دی ۱۷, ۱۳۹۴
تصفیه مغناطیسی آب

تصفیه مغناطیسی آب های صنعتی

 تصفیه مغناطیسی آب های صنعتی  املاح کلیسیم و منیزیم مخصوصاً بصورت کربنات مهم ترین عوامل ایجاد رسوب آب در جدار تأسیسات حرارتی هستند، بدین معنی که […]