اسفند ۳, ۱۳۹۳

آشنایی با جوشکاری و روش های جوش دیگ بخار

جوشکاری، یک درهم آمیختگی (ذوب توام) یا ترکیب موضعی فلز است که در محل اتصال با گرمایش فلز تا دمای ذوب، با اعمال فشار یا بدون […]