دسامبر 3, 2010
رنگ آمیزی تاسیسات

برآوردهای لازم در رنگ آمیزی تاسیسات موتورخانه

سطوح دستگاه ها ، لوله ها ، کانال ها و تجهیزات مختلف تاسیساتی که با فلزات ساخته می شوند باید طبق مشخصات طرح ، رنگ آمیزی […]