اسفند ۱۷, ۱۳۸۷
اطلاعات ابعادی دیگ بخار عمودی

اطلاعات ابعادی دیگ بخار عمودی (ایستاده)

اطلاعات ابعادی دیگ بخار عمودی (ایستاده) MSB5-5 MSB5-4 MSB5-3 MSB5-2 MSB5-1 Useful Specification ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۸۰ ۵۰ Kg/hr Steam Output ۴۴۱ ۳۳۱ ۲۲۱ ۱۷۶ ۱۱۰ […]