دسامبر 3, 2010
راندمان پمپ

بهبود راندمان پمپ – بخش دوم

پمپ های گریز از مرکز و نقطه بیشترین راندمان پمپ را دارند. نقطه بیشترین راندمان (BEP) به نقطه ای اطلاق می شود که در آن ارتفاع […]
دسامبر 3, 2010
بازده پمپ

بهبود راندمان پمپ – بخش اول

با افزایش هزینه های انرژی توجه تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات، طراحان سیستم و راهبران برای صرفه جویی انرژی و کاهش هزینه های عملیاتی، به بالا […]