آگوست 5, 2015
کاهش سطح آب و افزایش حجم بخار

فیلم بررسی تخریب در انفجار دیگ و مخزن بخار

تست بررسی میزان تخریب و قدرت انفجار مخزن سوخت مایع مشابه انفجار در یک دیگ بخار فیلم تست انفجار دیگ بخار برای دانلود فیلم تست انفجار […]