آذر ۱۲, ۱۳۸۹

گرماي گم شده وكاهش تلفات گرمايي-بخش دوم

گرماي گم شده ! روند كاهش تلفات گرمايي ساختمان طي ۶۰ سال اخير بخش دوم   موضوع ديگر متاسفانه رواج روشهاي محاسبه سرانگشتي وسريع در بين […]