آذر ۱۲, ۱۳۸۹

گرماي گم شده وكاهش تلفات گرمايي-بخش دوم

روند كاهش تلفات گرمايي ساختمان طي ۶۰ سال اخير – بخش دوم موضوع ديگر متاسفانه رواج روشهاي محاسبه سرانگشتي وسريع در بين مردم وحتي برخي متخصصين طراح […]