مرداد ۱۳, ۱۳۸۸

روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي و گازوئيلي

در زمان روشن كردن ديگ بخار با سوخت گاز بايد احتياط هاي زير به عمل آورده شود: *-اطمينان حاصل شود كه دريچه هوا كاملاً باز است […]