مرداد ۱۳, ۱۳۸۸

روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي و گازوئيلي

روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي: در زمان روشن كردن ديگ بخار با سوخت گاز بايد احتياط هاي زير به عمل آورده شود: *-اطمينان حاصل […]