آذر ۲۷, ۱۳۹۵

هفتاد عيب متعارف در از کارافتادگي ديگ بخار (Steam Pot) يا بويلر بخار (Steam Boiler)

الف) ديگ بخار  آبگيري نمي کند. ب) مشعل بويلر شروع بکار نمي کند. ج) موتور مشعل و دمنده کار مي کند ولي شعله ايجاد نمي شود. […]