اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

چند مثال از بخار سوپر هیت

چند مثال از بخار سوپر هیت مثال۱ ، ۳ ، ۲: بخار ورودي يك توربين در شرايط ۹۰bara/450 0c مي باشد. بخار خروجي در فشار ۰٫۰۶bara […]