آبان ۲۲, ۱۳۸۹

صرفه جويی با به سازی مشعل -۱-مجله۱۲۹

صرفه جويی پول با به سازی مشعل قسمت اول اگر پکيج بويلر /مشعل شما شبيه بيش از۲۰۰۰۰۰ پکيج بويلر بخار صنعتی تجاری باشد که هم اکنون […]
آبان ۲۲, ۱۳۸۹

صرفه جويی با به سازی مشعل-۳-مجله۱۲۹

VSD/VFD افزودن يک محرک سرعت متغير(VSD) يا محرک فرکانس متغير (VFD) نيز می تواند باعث بهبود راندمان سيستم احتراق شود.در سيستمهای قديمی ،هوای احتراق يا بادزن/موتورها […]
آبان ۲۲, ۱۳۸۹

صرفه جويی با بهسازی مشعل-۲-مجله۱۲۹

ارتقای کارايی مشعل موجود اگريک مشعل استانداردهای  انتشار آلاينده ها را رعايت کرده و از توانايی رضايت بخشی در حفظ سطوح مطلوب هوای اضافه در سراسر […]