خرداد ۲۴, ۱۳۸۹

يونيت مبدل جايگزين برج خنك كن

اين مبدل حرارتي صنعتی با ايجاد سطح مورد نياز جهت تبادل حرارت بين سيال در گردش داخلي و سيستم گردش اجباري هوا نقش برج خنك كن […]