اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

واحدهاي مهندسي بخار-بخش سوم

واحدهاي مهندسي بخار-بخش سوم حرارت ، كار و انرژي (بخار) گاهي اوقات ، انرژي با قابليت كار بيان مي شود. انتقال انرژي بصورت مكانيكي نشان دهنده […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

واحدهاي مهندسي بخار-بخش اول

۱-۲-واحدهاي مهندسي بخار-بخش اول واحدها و تعاريف مهندسي جهت خواص مكانيكي و حرارتي مواد تعريف شده است. مشكلات ناشي از تنوع واحدها منجر به تعيين سيستم […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

واحدهاي مهندسي بخار-بخش دوم

واحدهاي مهندسي بخار-بخش دوم دما مقياس دما بعنوان مشخص كننده تعادل حرارتي استفاده مي شود ، با اين حس كه دو سيستم در تماس با يكديگر […]