آبان ۱۸, ۱۳۹۳

حذف ناخالصي هاي گازي آب-گاززدایی(بخش دوم)

۲-۲-۱۲ روشهاي شيميايي حذف گازها در دیگ بخار براي حذف برخي از گازهاي محلول در آب مي توان از روش هاي شيميايي نيز استفاده كرد. در […]
آبان ۴, ۱۳۹۳

حذف ناخالصي هاي گازي آب-گاززدایی(بخش اول)

 گازهاي مختلف زيادي مي توانند در آب به صورت محلول وجود داشته باشند. هيدروژن سولفيد، كربن دي اكسيد، اكسيژن، آمونياك، كلرين و نيتروژن از جمله گازهايي […]