آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

نگهداری دیگ بخار و كاهش مصرف سوخت -بخش اول

نگهداری دیگ بخار و كاهش مصرف سوخت وجلوگيري از حوادث ، بيشتر اشكالات و حوادث ديگهاي بخار ناگهاني رخ مي دهند ؛ اما اين ظاهر قضيه […]