اسفند ۲۲, ۱۳۸۸
جدول بخار اشباع

بخار چيست؟

به منظور درك بهتر خواص بخار، مناسب است كه ساختار مولكولي و اتمي بخار و بدنبال آن آب و يخ شناخته شود. يك مولكول، كوچكترين عضو […]