اسفند ۱۸, ۱۳۸۷

نظارت استاندارد بر توليد ديگ بخار و آبگرم ؟

در حال حاضر نحوه نظارت اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر توليد ديگ بخار و ديگ آبگرم كه از نظر قانون مشمول رعايت استاندارد اجباري […]