آذر ۲۱, ۱۳۸۸

بررسي هزينه هاي توليد بخار-قسمت سوم

  پارامترهای زیر از قلم افتاده و باید در محاسبات منظور می شده است: تقلیل هزینه بمیزان ۱۳۰۰۰۰ پوند از تفاضل ۲۷۴۶۰۰ – ۴۰۶۴۰۰ حاصل شده […]