اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

فاز بخار و نقطه سه گانه

-نقطه سه گانه فازهای گاز، مایع و جامد فقط در یک نقطه ثابت دما و فشار می توانند با هم در تعادل باشند که به نقطه […]