اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

فاز بخار و نقطه سه گانه

-نقطه سه گانه فازهاي گاز، مايع و جامد فقط در يك نقطه ثابت دما و فشار مي توانند با هم در تعادل باشند كه به نقطه […]