بهمن ۷, ۱۳۸۸

مزایای نیروگاههای برق كوچک و پراكنده و استفاده از آنها در صنایع گوناگون

امروزه با در در نظر گرفتن مساپل مختلف زیست محیطی مزایای نیروگاههای برق كوچک و پراکنده و استفاده از آنها در صنایع گوناگون مورد تایید گروه […]