بهمن ۷, ۱۳۸۸

مزاياي استفاده ازنيروگاههاي كوچك و پراكنده

√ قابليت فروش برق به شبكه و ايجاد درآمد با توجه به نياز كشور به سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي توليد پراكنده‌ي برق، مشوق‌هاي مالي متعددي توسط وزارت […]