آذر ۱۲, ۱۳۸۹

محاسبه هزينه واقعي بخار -بخش دوم

چگونه هزينه واقعي بخار را محاسبه كنيم؟ (قسمت دوم)   -مثالي از محاسبه هزينه توليد بخار مدل هاي بخار مي توانند در سطوح مختلف تهيه شوند. […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

محاسبه هزينه واقعي بخار -بخش اول

چگونه هزينه واقعي بخار را محاسبه كنيم؟(قسمت دوم) بخش اول: -مدل سازي يك مدل شبيه سازي شده ؛ نمايشي رياضي از يك فرايند است كه شامل […]