دی ۴, ۱۳۸۹

سوناي خشك و سوناي بخار-محاسبه سونا

سوناي خشك و سوناي بخار-محاسبه سونا نيمكت هاي سونا نيمكت هاي سونا را بايد از تخته هاي باريك چوب كه به فاصله ۱ تا ۱/۵ سانتي […]