آبان ۸, ۱۳۸۹
m1-1.Mboiler.com

محاسبات راندمان بويلر و دیگ – بخش اول-۱۴۱-۱

شاخصهاي موثر در محاسبات راندمان بويلر– بخش اول مجله تاسیسات شماره ۱۴۱ محاسبات راندمان بويلر راندمان بويلر كه يكي از پارامترهاي شاخص جهت ارزيابي عملكرد بويلر […]