آبان ۸, ۱۳۸۹
m1-2.Mboiler.com

محاسبات راندمان بويلر و دیگ – بخش دوم -۱۴۱-۱

محاسبات راندمان بويلر و دیگ – بخش دوم شاخص هاي موثر در محاسبات راندمان بويلر مجله تاسیسات شماره ۱۴۱ – بخش دوم ج- راندمان حرارتي و […]