آبان ۸, ۱۳۸۹
m1-2.Mboiler.com

محاسبات راندمان بويلر و دیگ – بخش دوم -۱۴۱-۱

ج- راندمان حرارتي و واقعي بويلر راندمان سوخت به بخار به بخار يا آب ، شاخص اندازه گيري همه جانبه راندمان حرارتي واقعي بويلر بوده كه […]