آذر ۲۱, ۱۳۸۸

بررسي هزينه هاي توليد بخار-قسمت سوم

بررسي هزينه هاي توليد بخار-قسمت سوم   پارامترهای زیر از قلم افتاده و باید در محاسبات منظور می شده است: تقلیل هزینه بمیزان ۱۳۰۰۰۰ پوند از […]
آذر ۲۱, ۱۳۸۸

بررسي هزينه هاي توليد بخار-قسمت دوم

بررسي هزينه هاي توليد بخار-قسمت دوم مثال واقعی : تصمیم به تعویض سیستم بخار بیمارستان UK WEST COUNTRY : در سال ۱۹۹۰، بیمارستانی در غرب کشور […]