آذر ۲۱, ۱۳۸۸

بررسی هزینه های تولید بخار – قسمت سوم

در ادامه مطلب بررسی هزینه های تولید بخار در یک مثال واقعی در این مطلب به ایرادات محاسبات میپردازیم و راه های رفع آن را اراپه […]
آذر ۲۱, ۱۳۸۸

مثال واقعی بررسی هزینه های تولید بخار – قسمت دوم

جهت درک بهتر مثال واقعی بررسی هزینه های تولید بخار در این قسمت بصورت دقیق بیان شده است . بررسی تعویض سیستم بخار یک بیمارستان در […]