اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
مبدل پوسته لوله

طراحي مبدل پوسته-لوله اي -قسمت اول

طراحي مبدل حرارتي مبدل هاي پوسته –لوله اي مقدمه تامين بسياري از خدمات صنعتي نيازمند به كارگيري تعداد زيادي مبدل دو لوله اي از نوع دو […]